Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 25. 1. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023


161. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, stran 625.

  
Na podlagi tretjega odstavka 56. člena in za izvrševanje 56. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa obliko službene izkaznice pooblaščene uradne osebe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agencija) in postopek za njeno izdajo.
2. člen 
(izdaja izkaznice) 
(1) Službena izkaznica (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) se izda pooblaščenim uradnim osebam agencije za opravljanje preiskave v skladu s pooblastili po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljnjem besedilu: zakon), ter se z njo izkazuje pooblaščenost za izvajanje teh pooblastil.
(2) Do izdaje službene izkaznice se pooblaščene uradne osebe agencije pri opravljanju preiskave izkazujejo s potrdilom direktorja agencije, da imajo pooblastilo za opravljanje preiskave.
3. člen 
(ovitek izkaznice) 
Izkaznica je vstavljena v usnjen ovitek, ki je sestavni del izkaznice.
4. člen 
(oblika in sestavine ovitka izkaznice) 
Temno moder usnjeni ovitek v velikosti 100 x 70 mm ima:
– na prvi strani v zlati barvi na vrhu vtisnjen grb Republike Slovenije, pod njim pa napisano besedilo: “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod besedilom “REPUBLIKA SLOVENIJA” je napisan naziv: “JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE”;
– drugo in zadnjo stran prazno;
– na drugi strani pod prozornim ovitkom prostor za izkaznico.
5. člen 
(oblika in sestavine izkaznice) 
(1) Obrazec izkaznice v velikosti 85 x 55 mm vsebuje:
1. na prvi strani:
a) v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 25 x 30 mm;
b) pod fotografijo imetnika izkaznice je prostor za vpis:
– osebnega imena imetnika izkaznice,
– registrske številke,
c) desno od prostora za fotografijo je grb Republike Slovenije in napis: “REPUBLIKA SLOVENIJA”, pod njim pa napis “JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE”;
č) poleg fotografije v srednjem delu napis “SLUŽBENA IZKAZNICA”;
d) v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis izdajatelja izkaznice, pod njim pa prostor za datum izdaje izkaznice;
e) v sredini spodaj je prostor za žig izdajatelja.
2. Na hrbtni strani izkaznice je navedeno naslednje besedilo:
“Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence, izvaja pooblastila na celotnem območju Republike Slovenije”.
(2) Osnovna barva izkaznice je svetlo modra, barva tiska oziroma napisov pa črna.
6. člen 
(evidenca) 
(1) O izdanih, zamenjanih, izgubljenih in uničenih izkaznicah se vodi evidenca v notranji organizacijski enoti agencije, pristojni za kadrovske zadeve.
(2) Evidenca o izkaznicah vsebuje:
1. osebno ime in priimek imetnika izkaznice;
2. datum izdaje;
3. registrsko številko;
4. datum prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice;
5. razlog za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo izkaznice ter
6. izkaznice v hranjenju zaradi težje disciplinske kršitve pooblaščene uradne osebe.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti izkaznice) 
(1) Izkaznica preneha veljati z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice v agenciji;
– razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto, za katero ni predpisanih pooblastil.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznico takoj vrniti pristojni notranji organizacijski enoti agencije iz prvega odstavka prejšnjega člena.
8. člen 
(zamenjava izkaznice in izdaja nove izkaznice) 
(1) Izkaznica se zamenja oziroma izda nova, če:
– jo imetnik izgubi ali mu je bila odtujena;
– je izkaznica poškodovana;
– se spremenijo podatki imetnika.
(2) Imetnik mora v primeru katerega koli razloga iz prejšnjega odstavka to dejstvo nemudoma sporočiti pristojni notranji organizacijski enoti agencije iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, da to označi v svojih evidencah.
9. člen 
(odvzem izkaznice) 
Izkaznica se pooblaščeni uradni osebi agencije odvzame za čas do dokončnosti odločbe o disciplinski odgovornosti, ko zaradi težje disciplinske kršitve ne sme opravljati nalog nadzora.
10. člen 
(uničenje izkaznic) 
Vrnjene izkaznice po 7. in 8. členu tega pravilnika se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje izkaznic določi pristojni minister. O uničenju se sestavi zapisnik. Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice.
11. člen 
(objava predloge ovitka in obrazca) 
Ovitek in obrazec izkaznice po določbah tega pravilnika sta objavljena v Prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
(uporaba in veljavnost že izdanih izkaznic) 
Službene izkaznice, izdane na podlagi Pravilnika o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 101/13), ostanejo v veljavi.
13. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 101/13 in 130/22 – ZPOmK-2).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.
Št. 007-423/2022
Ljubljana, dne 23. januarja 2023
EVA 2022-2130-0051
Matjaž Han 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo