Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 46

Uradni list RS, št. 46 z dne 31. 3. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 46/2022 z dne 31. 3. 2022


922. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za suhi zadrževalnik Lokarje (EUP ŠE23/1), stran 2643.

  
Občinski svet Občine Šentjur je na podlagi drugega odstv. 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) na 15. redni seji dne 22. marca 2022 sprejel
P O P R A V E K 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za suhi zadrževalnik Lokarje (EUP ŠE23/1) 
1. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za suhi zadrževalnik Lokarje (EUP ŠE23/1) (Uradni list RS, št. 22/19) se popravijo naslednje očitne napake:
– v tč. f) tretjega odstavka 12. člena: zapis maksimalnega volumna zadrževalnega prostora iz napačne vrednosti »445.000,00 m3« na pravo vrednost »660.000,00 m3«,
– v tč. h) tretjega odstavka 12. člena: zapis dolžine nasipa iz napačne vrednosti »575,00 m« na pravo vrednost »631,00 m«,
– v tč. i) tretjega odstavka 12. člena: zapis naklona brežin iz napačne vrednosti »1:2,8« na pravo vrednost »1:2«,
– v drugi alineji četrtega odstavka 12. člena: zapis naklona brežin iz napačne vrednosti »1:2,8« na pravo vrednost »1:2« in
– v četrtem stavku petega odstavka 12. člena: zapis pretoka iz napačne vrednosti »39,4 m3/s« na pravo vrednost »32,6 m3/s«; popravek se opravi pri obeh zapisanih vrednostih v stavku.
2. člen 
Popravek odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0017/2015(261)
Šentjur, dne 22. marca 2022
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci