Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 145

Uradni list RS, št. 145 z dne 21. 11. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 145/2022 z dne 21. 11. 2022


43. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Kirgiške republike o gospodarskem sodelovanju, stran 197.

  
Na podlagi prve alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN KABINETOM MINISTROV KIRGIŠKE REPUBLIKE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Kirgiške republike o gospodarskem sodelovanju, podpisan v New Yorku 22. septembra 2022.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v ruskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
Sporazum 
med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Kirgiške republike o gospodarskemu sodelovanju 
Vlada Republike Slovenije in Kabinet ministrov Kirgiške republike (v nadaljnjem besedilu: posamično »pogodbenik« in skupno »pogodbenika«) sta se v prizadevanjih, da bi okrepila prijateljske odnose med Republiko Slovenijo in Kirgiško republiko,
v želji, da bi razširila in razvijala gospodarsko sodelovanje v obojestransko korist,
prepričana, da je treba poglobiti dvostransko pravno podlago za ustvarjanje ugodnih pogojev in vzpostavitev ustreznega okvira za nadaljnje sodelovanje,
dogovorila o naslednjem:
1. člen
1. Pogodbenika spodbujata razvoj in krepitev gospodarskega sodelovanja v okviru svoje zakonodaje ter ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti in sporazumov, ki zavezujejo državi pogodbenikov.
2. Dvostransko sodelovanje po tem sporazumu vključuje:
a) iskanje gospodarskih priložnosti pogodbenikov in
b) krepitev dvostranskih gospodarskih odnosov, zlasti na področju investicij in inovacij ter prek poslovnih dogodkov, da bi povečala obseg zunanje trgovine.
2. člen
Sodelovanje iz 1. člena sporazuma obsega:
a) razvijanje in spodbujanje sodelovanja na naslednjih področjih:
– trgovina,
– energetika, industrija in rudarstvo,
– informacijska in komunikacijska tehnologija ter računalništvo,
– promet,
– varstvo okolja,
– izobraževanje, znanost in tehnologija,
– šport,
– gradbeništvo in gradnja stanovanj,
– kmetijstvo, upravljanje voda in predelovalna industrija,
– turizem,
– bančništvo,
– varstvo pravic intelektualne lastnine,
– tehnični predpisi, standardizacija, meroslovje,
– zdravstvo,
– zdravstveno varstvo in zdraviliški turizem,
– druga področja v skupnem interesu;
b) poenostavljanje mehanizmov, povezanih s financiranjem in zavarovanjem investicijskih projektov;
c) spodbujanje stikov med trgovinskimi in strokovnimi organizacijami, podjetji, zbornicami in združenji obeh držav;
d) razvijanje svetovalnih, pravnih, bančnih in tehničnih storitev, kar bo prispevalo k realizaciji investicijskih projektov;
e) ustvarjanje ugodnih pogojev za organiziranje sejmov, razstav, seminarjev in podobnih dogodkov;
f) podpora ustanavljanju skupnih podjetij in spodbujanje drugih oblik skupnih poslovnih dejavnosti;
g) izmenjava izkušenj na področju gospodarskega razvoja pogodbenikov ter izmenjava delegacij in strokovnjakov s področja ekonomije in trgovine;
h) izmenjava informacij o zakonodaji, zakonskem urejanju gospodarskih dejavnosti, investicij in trgovine ter o tehničnih predpisih (tudi o standardizaciji, akreditacijah, ocenah skladnosti (potrjevanju), zagotavljanju skladnosti meritev, izdajanju licenc, koncesij in dovoljenj ter varstvu pravic intelektualne lastnine); in
i) druge oblike sodelovanja, o katerih se dogovorita pogodbenika.
3. člen
1. V ta namen pogodbenika ustanovita slovensko-kirgiško skupno gospodarsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: skupna komisija), ki obravnava področja iz tega sporazuma in:
– določa področja, na katera bi lahko pogodbenika razširila sodelovanje, predlaga ukrepe in daje priporočila za njihovo izvajanje;
– pripravlja predloge za boljše možnosti sodelovanja med gospodarskimi subjekti obeh držav;
– izmenjuje informacije o gospodarskem položaju v obeh državah, o predpisih, gospodarskih programih in druge informacije v obojestranskem interesu;
– prepoznava težave, ki ovirajo dvostransko trgovino in gospodarsko sodelovanje, ter predlaga ukrepe za njihovo reševanje.
2. Člani skupne komisije so predstavniki pogodbenikov, po potrebi pa je mogoče k sodelovanju povabiti predstavnike drugih institucij javnega ali zasebnega sektorja.
3. Vsak pogodbenik v skupno komisijo imenuje svojega predsedujočega in druge predstavnike, pri čemer upošteva načelo paritetne sestave. Imena in funkcije predstavnikov na sestankih skupne komisije pogodbenik predhodno sporoči drugemu pogodbeniku po diplomatski poti.
4. Skupna komisija se sestane po potrebi na zahtevo enega od pogodbenikov.
5. Pogodbenika se o datumih in dnevnem redu sestankov skupne komisije dogovorita po diplomatski poti.
6. Pogodbenik gostitelj pripravi zapisnik sestanka skupne komisije, ki ga ob koncu podpišeta vodji delegacij.
4. člen
1. Sporazum ne vpliva na obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njenega članstva v Evropski uniji. Določb tega sporazuma v celoti ali delno se ne sme uporabljati ali razlagati na način, ki bi razveljavil, spremenil ali kako drugače vplival na obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo zlasti iz prava Evropske unije.
2. Določbe tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti pogodbenikov, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenici sta Republika Slovenija ali Kirgiška republika, ali iz njunega članstva v mednarodnih organizacijah.
5. člen
Sporazum se lahko kadar koli spremeni s pisnim soglasjem pogodbenikov.
6. člen
Spore glede razlage ali izvajanja tega sporazuma pogodbenika rešujeta s pogajanji.
7. člen
Pogodbenika lahko zaradi razlogov javne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja v celoti ali delno začasno prenehata izvajati sporazum. Drugega pogodbenika se o začasnem prenehanju izvajanja sporazuma uradno obvesti po diplomatski poti najmanj 72 ur pred uvedbo takega ukrepa.
8. člen
1. Sporazum začne veljati 30 (trideseti) dan po prejemu drugega pisnega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenika po diplomatski poti obvestita, da so končani vsi notranjepravni postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
2. Sporazum velja za nedoločen čas. Pogodbenika ga lahko odpovesta s pisnim obvestilom po diplomatski poti 6 (šest) mesecev vnaprej.
3. Odpoved sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje projektov ali dejavnosti po tem sporazumu, dokler se ti projekti ali dejavnosti ne dokončajo, razen če se pogodbenika ne dogovorita drugače.
Sestavljeno v New Yorku 22. septembra 2022 v dveh izvirnikih v slovenskem, ruskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
 
Tanja Fajon l. r.
Za Kabinet ministrov 
Kirgiške republike 
 
Ženbek Kulubaev l. r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00704-384/2022
Ljubljana, dne 10. novembra 2022
EVA 2022-1811-0058
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti