Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 145

Uradni list RS, št. 145 z dne 21. 11. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 145/2022 z dne 21. 11. 2022


42. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije o gospodarskem sodelovanju in o ustanovitvi skupne medvladne komisije, stran 195.

  
Na podlagi prve alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE ALŽIRIJE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU IN O USTANOVITVI SKUPNE MEDVLADNE KOMISIJE 
1. člen 
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije o gospodarskem sodelovanju in o ustanovitvi skupne medvladne komisije, podpisan v New Yorku 23. septembra 2022.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v arabskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE ALŽIRIJE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU IN O USTANOVITVI SKUPNE MEDVLADNE KOMISIJE 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ljudske demokratične republike Alžirije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
ob potrditvi prijateljskih odnosov med državama in prebivalstvom,
v želji, da bi spodbujali razvoj gospodarskega sodelovanja na področjih skupnega interesa na podlagi načela enakosti, obojestranske koristi in vzajemnosti,
ob upoštevanju obojestranskih koristi, ki izhajajo iz povečanega obsega trgovine, in želje po krepitvi odnosov, zlasti s spodbujanjem dvostranske trgovine, gospodarskega povezovanja in tesnejšega sodelovanja, ter
ob upoštevanju obveznosti svojih držav iz mednarodnih sporazumov
dogovorili:
1. člen
Pogodbenici si v skladu s svojimi zakoni in predpisi ter ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti in sporazumov po najboljših močeh prizadevata za razvoj in krepitev gospodarskega sodelovanja v najširšem obsegu in na vseh področjih, za katera menita, da so v skupnem interesu in obojestransko korist.
2. člen
Pogodbenici si prizadevata za ustvarjanje ugodnih pogojev za krepitev gospodarskega sodelovanja, zlasti tako da:
– omogočata in spodbujata izmenjave in stike med gospodarskimi subjekti,
– ustvarjata ugodne razmere za naložbe,
– omogočata izmenjavo poslovnih in gospodarskih informacij,
– druga drugi pomagata pri organizaciji sejmov, razstav, simpozijev in podobnega,
– omogočata izmenjavo informacij o zakonih in predpisih, ki urejajo področje gospodarskih dejavnosti v obeh državah,
– širita sodelovanje na področju malih in srednje velikih podjetij, naložb,
– spodbujata trgovino z blagom in storitvami ter dolgoročno sodelovanje v industriji, infrastrukturi, telekomunikacijah, prometu, varstvu okolja in turizmu.
3. člen
V ta namen pogodbenici ustanovita skupno slovensko- alžirsko medvladno komisijo, ki obravnava področja iz tega sporazuma in
– opredeli področja, na katera lahko pogodbenici razširita sodelovanje, predlaga ukrepe in daje priporočila za njihovo izvajanje,
– pripravlja predloge za izboljšanje možnosti sodelovanja med gospodarskimi subjekti obeh držav,
– skrbi za izmenjavo informacij o gospodarskih razmerah v obeh državah, predpisih in gospodarskih programih ter drugih informacij v skupnem interesu,
– prepoznava težave, ki ovirajo dvostransko gospodarsko sodelovanje in predlaga ukrepe za njihovo reševanje.
4. člen
1. Medvladno komisijo sestavljajo predstavniki pogodbenic, po potrebi pa so lahko k sodelovanju vabljeni tudi predstavniki njunih javnih ali zasebnih ustanov.
2. Pogodbenici se na prvem sestanku medvladne komisije dogovorita o poslovniku.
5. člen
1. Medvladna komisija zaseda enkrat letno ali po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic.
2. Pogodbenici se dogovorita o datumih in dnevnem redu zasedanj medvladne komisije.
3. Pogodbenica gostiteljica vodi zapisnik zasedanja medvladne komisije, ki ga ob koncu zasedanja podpišeta vodji delegacij.
6. člen
Sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb, katerih pogodbenici sta, ali iz članstva v mednarodnih organizacijah. Sporazum ne vpliva na obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Evropski uniji.
7. člen
Sporazum se lahko kadar koli spremeni s pisnim soglasjem pogodbenic.
8. člen
Morebitne spore zaradi razlage ali izvajanja sporazuma pogodbenici rešujeta s posvetovanji.
9. člen
Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali deloma preneha izvajati ta sporazum iz razlogov državne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja. O prenehanju izvajanja tega sporazuma je druga pogodbenica uradno obveščena po diplomatski poti najmanj 72 ur pred začetkom izvajanja takega ukrepa.
10. člen
1. Sporazum začne veljati trideseti dan po dnevu prejema zadnjega od uradnih obvestil, da so končani vsi notranjepravni postopki za začetek njegove veljavnosti.
2. Sporazum se sklene za obdobje petih (5) let in se samodejno podaljšuje za nadaljnja enoletna (1) obdobja, razen če ena od pogodbenic šest mesecev pred potekom njegove veljavnosti druge pisno uradno ne obvesti, da ga namerava odpovedati.
3. Prenehanje veljavnosti sporazuma ne vpliva na izvajanje programov, dejavnosti ali projektov, ki še potekajo in ki še niso bili zaključeni po tem sporazumu, razen če se pogodbenici drugače dogovorita.
Sestavljeno v New Yorku (Združene države Amerike) 23. septembra 2022 v dveh izvirnikih v slovenskem, arabskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
 
 
Tanja Fajon l. r. 
ministrica 
za zunanje zadeve
Za Vlado 
Ljudske demokratične 
republike Alžirije 
 
Ramtane Lamamra l. r. 
minister za zunanje zadeve in narodne skupnosti v tujini
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00704-383/2022
Ljubljana, dne 10. novembra 2022
EVA 2022-1811-0057
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik