Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 145

Uradni list RS, št. 145 z dne 21. 11. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 145/2022 z dne 21. 11. 2022


3605. Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (ZNUPPU), stran 11097.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (ZNUPPU) 
Razglašam Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (ZNUPPU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. novembra 2022.
Št. 003-02-1/2022-290
Ljubljana, dne 19. novembra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O NUJNIH UKREPIH ZA POVEČANJE PRIHODKOV UPOKOJENCEV IN OMEJITEV DVIGA OSKRBNIN NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA (ZNUPPU) 
1. člen
(vsebina zakona) 
S tem zakonom se z namenom povečanja prihodkov upokojencev in omejitve dviga oskrbnin na področju socialnega varstva določata začasna ukrepa:
– izplačilo povečanega dela prejemkov upokojencev in prejemkov nadomestil iz invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: povečan del prejemkov upokojencev),
– zagotovitev sredstev za sofinanciranje stroškov storitev izvajalcem na področju socialnega varstva.
2. člen 
(povečan del prejemkov upokojencev) 
(1) Upravičenci oziroma upravičenke do povečanega dela prejemkov upokojencev (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) so prejemniki pokojnine in prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja (razen dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro), ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
(2) Povečan del prejemkov upokojencev se upravičencem izplača v višini 4,5 % prejemka iz prejšnjega odstavka na podlagi izplačil za oktober 2022, in sicer ga Zavod izplača novembra 2022 in decembra 2022, skupaj z izplačilom pokojnin in prejemkov nadomestil iz invalidskega zavarovanja.
(3) Sredstva za izplačilo povečanega dela prejemkov upokojencev se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
(4) Povečan del prejemkov upokojencev se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
(5) Od povečanega dela prejemkov upokojencev se ne plačujejo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje.
3. člen 
(zagotovitev sredstev za sofinanciranje stroškov storitev izvajalcem na področju socialnega varstva) 
(1) Izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva starejših in institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe se iz proračuna Republike Slovenije v letu 2023 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje:
– stroškov materiala in storitev, največ do višine 80 % teh stroškov nad priznano rastjo stroškov materiala in storitev za leto 2023, objavljeno na podlagi 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12). Višina stroškov se ugotavlja na podlagi letnega poročila za leto 2022 glede na leto 2021, ki se predloži na podlagi predpisov, ki urejajo računovodstvo;
– dodatnih stroškov dela, ki so posledica sprememb kolektivnih pogodb in drugih aktov za določanje plač na državni ravni, ki veljajo za zaposlene na področju socialnega varstva, in sicer iz naslova razlike v vrednosti plačnih razredov od 1. oktobra 2022 do 30. junija 2023, razlike v uvrstitvah delovnih mest v plačne razrede od 1. aprila 2023 do 30. junija 2023, razlike regresa za prehrano od 1. septembra 2022 do 30. junija 2023, razlike regresa za letni dopust za leto 2022 ter razlike v znesku minimalne plače od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023.
(2) Sredstva iz druge alineje prejšnjega odstavka se iz proračuna Republike Slovenije zagotavljajo tudi izvajalcem pomoči družini na domu.
(3) Zahtevki za izplačilo sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena se vložijo pri ministrstvu, pristojnem za socialne zadeve. Zahtevek za izplačilo sredstev iz prve alineje prvega odstavka tega člena se vloži v 30 dneh po preteku roka za predložitev letnih poročil, zahtevki za izplačilo sredstev iz druge alineje prvega odstavka tega člena pa se vložijo do 20. dne v mesecu za pretekle tri mesece.
(4) Sredstva iz proračuna Republike Slovenije se na podlagi zahtevka iz prejšnjega odstavka izplačajo izvajalcu do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek vložen.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 543-01/22-25/22
Ljubljana, dne 11. novembra 2022
EPA 391-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica