Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 121

Uradni list RS, št. 121 z dne 21. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 121/2022 z dne 21. 9. 2022


2855. Odredba o sprejetju študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovnjak/Strokovnjakinja za električne in elektronske sisteme v avtomobilih, stran 8444.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o sprejetju študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovnjak/Strokovnjakinja za električne in elektronske sisteme v avtomobilih 
1. člen 
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 195. seji, dne 24. 6. 2022, minister za izobraževanje, znanost in šport sprejme študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovnjak/Strokovnjakinja za električne in elektronske sisteme v avtomobilih.
2. člen 
(1) Višješolski študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovnjak/Strokovnjakinja za električne in elektronske sisteme v avtomobilih iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Višješolski študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovnjak/Strokovnjakinja za električne in elektronske sisteme v avtomobilih iz prejšnjega člena se začne izvajati s študijskim letom 2022/2023.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-129/2022
Ljubljana, dne 5. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0111
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport