Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 106

Uradni list RS, št. 106 z dne 5. 8. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022


2640. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, stran 7993.

  
Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) v povezavi s 338. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17), župan Občine Žalec s tem
J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
I. 
Občina Žalec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja. Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 1572.
II. 
Ureditveno območje OPPN obsega parcelne št: 1944/9, 1944/11, 1944/14, 1944/13, 1944/14, 1944/15, 1944/16, 1944/17, 1944/18, 796/11, 1944/10, 1947/2, 2231, *14/2, *14/4, *12, 2221, 2222, 2284, *10/3, *10/4, *7/2, *6/2, *5/1, 796/4, 796/10, 795/6, 787/5, 787/16, 787/17, 787/13, 796/12, 796/13, 798/2, 799/3, 796/14, 799/4, 799/2, *7/1, *10/4, *10/2, 800, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 802/8, 802/6, 802/4, 802/7, 802/9, 802/3, *9, 2242, 2243, 2244, 806/4, 795/18, 806/3, 2230, 806/2, 795/1, 795/9, 795/19, 795/20, 2341, 795/7, 787/11, 790/1, 790/2, vse k.o. Žalec-996.
III. 
Dopolnjeni osnutek OPPN iz I. točke tega naznanila bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih MS Žalec ter objavljen na spletni strani Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala v času od 19. 8. 2022 do 19. 9. 2022. Javna obravnava bo v sredo 31. 8. 2022 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na MS Žalec.
V. 
Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave, mora vsaj 2 delovna dneva pred navedenim datumom javne obravnave to napovedati na elektronski naslov glavna.pisarna@zalec.si ali na telefon 03 713 64 65 in navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina, kraja in načina izvedbe javne obravnave.
VI. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na Občinskem svetu Občine Žalec in na spletni strani Občine Žalec. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo na pripombi to tudi posebej navesti.
VII. 
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter MS Žalec.
Št. 3505-0010/2019
Žalec, dne 29. julija 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos