Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 106

Uradni list RS, št. 106 z dne 5. 8. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022


2639. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit, stran 7992.

  
Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) v povezavi s 338. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17), župan Občine Žalec s tem
J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit 
I. 
Občina Žalec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje. Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2683.
II. 
Ureditveno območje OPPN meri cca 0,41 ha in vključuje naslednja zemljišča parc. št. oziroma njihove dele: 1293/7, 1299/11, 1299/12, 1302/6, 1302/14, 1302/28-del, 1302/30, 1306/4, 1306/7, 1306/8, 1306/9, 1306/10, 1306/11, 1306/12, vse k.o. Žalec-996.
III. 
Dopolnjeni osnutek OPPN iz I. točke tega naznanila bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Vrbje ter objavljen na spletni strani Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala v času od 1. 9. 2022 do 3. 10. 2022. Javna obravnava bo v sredo 7. 9. 2022 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Vrbje.
V. 
Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave, mora vsaj 2 delovna dneva pred navedenim datumom javne obravnave to napovedati na elektronski naslov glavna.pisarna@zalec.si ali na telefon 03 713 64 65 in navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina, kraja in načina izvedbe javne obravnave.
VI. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na Občinskem svetu Občine Žalec in na spletni strani Občine Žalec. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo na pripombi to tudi posebej navesti.
VII. 
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Vrbje.
Št. 3502-0017/2021
Žalec, dne 29. julija 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos