Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 106

Uradni list RS, št. 106 z dne 5. 8. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022


2637. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev kartografskega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče, stran 7990.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP (Uradni list RS, št. 61/17) ter 13. in 39. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je župan Občine Radeče dne 27. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev kartografskega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (v nadaljevanju: SD OPN), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče (Uradni list RS, št. 99/11, 7/15) (v nadaljevanju: OPN).
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine kartografskega dela prostorskega akta in njegovih prilog. SD OPN se pripravijo na podlagi določil in usmeritev iz strateškega dela veljavnega OPN, prejete pobude ter splošnih smernic nosilcev urejanja prostora.
SD OPN obsegajo:
– spremembe namenske rabe prostora na podlagi prejete pobude.
2. člen 
(ID številka) 
SD OPN 2 se v Prostorskem informacijskem sistemu vodijo pod identifikacijsko število 2759.
3. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN) 
S korekcijo namenske rabe se investitorju omogoči nadaljnji razvoj proizvodnje električne energije.
4. člen 
(območje obdelave in vrsta postopka) 
SD OPN zajemajo območje energetskega objekta HE Vrhovo in spremljajoče infrastrukture (nasipe).
Postopek se vodi na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma PKP6 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT) in Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17).
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Potrebne dodatne analize, strokovne podlage ter obrazložitve in utemeljitve, bodo izdelane v skladu z določili veljavne prostorske zakonodaje, prejetimi razvojnimi potrebami nosilcev urejanja prostora in drugih oseb ter pridobljenimi splošnimi smernicami in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.
6. člen 
(roki za pripravo) 
FAZA
ROK
izdelava pobude in izhodišč za SD OPN
november 2021
sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč 
december 2021
dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta in sprejem sklepa o začetku priprave prostorskega akta
december 2021
pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave CPVO
zakonski rok za izdajo smernic in mnenj NUP je 30 dni po objavi gradiv zakonski rok za izdajo odločbe MOP je 21 dni od prejema mnenj NUP
analiza smernic, izdelava potrebnih strokovnih podlag in izdelava osnutka SD OPN 
30 dni od prejema mnenja o potrebnosti izdelave CPVO
pridobitev prvih mnenj na osnutek SD OPN
zakonski rok za izdajo mnenj je 30 dni po objavi gradiv
izdelava dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev
30 dni od pridobitve vseh prvih mnenj NUP
obveščanje javnosti, javna razgrnitev in javna obravnava
javna razgrnitev traja 30 dni, v tem času se izvede javna obravnava
izdelava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
20 dni od prejema vseh pripomb
izdelava predloga SD OPN 
30 dni od potrditve stališč do pripomb in predlogov
pridobitev drugih mnenj na osnutek SD OPN
zakonski rok za izdajo mnenj je 30 dni po objavi gradiv
izdelava usklajenega predloga
15 dni po prejemu vseh pozitivnih mnenj NUP
sprejem akta na občinskem svetu
na prvi seji občinskega sveta
izdelava končnega dokumenta
15 dni po objavi v Uradnem listu RS
objava v PIS
7. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
V postopku priprave SD OPN sodelujejo:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
– Zavod za ribištvo, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 59, 1000 Ljubljana;
– Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana;
– ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
– Telemach; Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče;
– Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (celovita presoja vplivov na okolje).
V primeru, da se v postopku priprave SD OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v istem postopku.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN) 
Finančna sredstva za izdelavo SD OPN s potrebnimi strokovnimi podlagami zagotovi podjetje Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode.
9. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 3503-2/2021/4
Radeče, dne 27. decembra 2021
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun