Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 106

Uradni list RS, št. 106 z dne 5. 8. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022


2632. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki, stran 7978.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 60/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 5., 25. ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 12. dopisni seji dne 29. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki 
1. člen 
V 2. členu Odloka se pod točko 3. doda novo priznanje v Občini, ki se glasi:
»3. Naziv Častni meščan – posthumno imenovanje«.
Ostala priznanja se ustrezno preštevilčijo in jih je sedaj skupno 9.
2. člen 
V Odloku se doda nov 5. člen, ki se glasi:
»(Naziv Častni meščan – posthumno imenovanje) 
Naziv Častni meščan – posthumno imenovanje podeljuje župan posameznikom za izjemen prispevek za razvoj in napredek Občine.
Naziv se podeli svojcem s posebno oblikovano listino, ki jo podpiše župan.«
Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen 
V preštevilčenem 13. členu Odloka se v prvem odstavku v oklepaju naštetim priznanjem, ki jih podeljuje župan, za ključem mesta Kostanjevica na Krki doda vejica in tekst: », naziva častni meščan«.
4. člen
Črta se 17. člen obstoječega Odloka.
5. člen 
Vsa ostala določila Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 36/16) ostajajo nespremenjena in še naprej v veljavi.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2022
Kostanjevica na Kriki, dne 29. julija 2022
Podžupan Občine Kostanjevica na Krki 
v funkciji župana 
Robert Zagorc