Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 68

Uradni list RS, št. 68 z dne 13. 5. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 68/2022 z dne 13. 5. 2022


1606. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 5203.

  
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) in petega odstavka 70. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
1. člen 
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 54/17, 5/18, 35/18, 43/18, 64/18, 6/19, 35/19, 59/19, 78/19, 7/20, 129/20, 3/21, 16/21, 61/21, 87/21, 158/21 in 15/22) se v 15. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pripadniku policije, ki na delu v tujini opravlja posebno nevarne naloge, pripada dodatek v višini 304,21 eura. Za posebno nevarne naloge na delu v tujini štejejo naloge:
– pirotehnika,
– pripadnika protiteroristične enote,
– pripadnika enote za delovanje pod krinko ali za varovanje zaščitenih prič ali drugih varovanih oseb.«.
2. člen 
V prilogi 5 se:
– za vrstico, ki določa najvišji znesek povračil stroškov vpisnin in šolnin za državo Kitajska, doda nova vrstica, ki se glasi:
»
Koreja
Seul
45.000 USD
«, 
– v vrstici, ki določa najvišji znesek povračil stroškov vpisnin in šolnin za državo Latvija, za krajem Adazi doda nova vrstica, ki se glasi:
»
Riga
23.000 EUR
«. 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-181/2022
Ljubljana, dne 12. maja 2022
EVA 2022-3130-0021
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik