Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 46

Uradni list RS, št. 46 z dne 31. 3. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 46/2022 z dne 31. 3. 2022


919. Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov, stran 2641.

  
Na podlagi šestega odstavka in za izvrševanje petega in sedmega odstavka 2. člena Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni list RS, št. 29/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o metodologiji za ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določa metodologija za ocenjevanje škode, ki jo je upravičencem iz 2. člena Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni list RS, št. 29/22; v nadaljnjem besedilu: ZUOPDCE) povzročil dvig cen energentov.
2. člen 
(opredelitev škode) 
Škoda, ki je upravičencem nastala kot posledica dviga cen energentov (v nadaljnjem besedilu: škoda), se dokazuje kot škoda, ki nastane zaradi povečanja stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021.
3. člen 
(metodologija ocenjevanja škode) 
(1) Stroški energije so znesek na postavki AOP132 oziroma na kontu 402 pri fizičnih osebah v okviru izkaza poslovnega izida upravičenca, katerega vsebina je opredeljena s prilogo 2 Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17). Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in knjigovodsko ne evidentirajo stroškov, dokazujejo stroške energije z izvirnimi knjigovodskimi listinami.
(2) Povečanje stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021, ki pomeni škodo za upravičenca, se izračuna po naslednji formuli:
PSE = SE2022 – SE2021
pri čemer so:
PSE – povečanje stroškov energije;
SE2022 – ocena stroškov energije v letu 2022;
SE2021 – stroški energije v letu 2021.
(3) Če upravičenec ni posloval celo leto 2021, se stroški energije v letu 2021 preračunajo na raven leta po naslednji formuli:
SE2021 = Stroški energije v letu 2021/število dni poslovanja * 365
(4) Odstotek zvišanja stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021 se izračuna po naslednji formuli:
((SE2022/SE2021)*100) – 100
(5) Pomoč se izplača pod pogojem, da je odstotek zvišanja stroškov energije iz prejšnjega odstavka večji od 40 odstotkov.
4. člen 
(izračun višine pomoči gospodarstvu) 
(1) Višina pomoči ne sme presegati 60 odstotkov nastale škode upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov in hkrati ne more presegati zneskov pomoči iz tretjega odstavka tega člena. Če bi višina pomoči presegala zneske iz preglednice v sedmem odstavku 2. člena ZUOPDCE, se upravičencu dodeli znesek iz preglednice.
(2) Višina pomoči se izračuna po naslednji formuli:
VP = 60 % x PSE,
pri čemer je:
VP – višina pomoči upravičencu.
(3) Najvišja višina pomoči se določi skladno s petim, sedmim in osmim odstavkom 2. člena ZUOPDCE, pri čemer so čisti prihodki od prodaje znesek na postavki AOP110 v okviru izkaza poslovnega izida upravičenca.
(4) Če upravičenec ni posloval celo leto 2021, se prihodki od prodaje preračunajo na raven leta po naslednji formuli:
(AOP110/število dni poslovanja) * 365
(5) Delež stroškov energije v letu 2019 oziroma 2020 oziroma 2021 v poslovnih odhodkih (DSE) se izračuna po naslednji formuli:
DSE = (AOP132/AOP127) x 100.
(6) Najvišja dovoljena pomoč predstavlja najnižjega od naslednjih zneskov:
– znesek izračunane škode v skladu s 3. in 4. členom te uredbe,
– znesek razlike med izračunano škodo v skladu s 3. in 4. členom te uredbe in prejetimi drugimi javnimi sredstvi za odpravo škode v letu 2022 zaradi dviga cen energentov,
– znesek izračunane pomoči glede na peti, sedmi in osmi odstavek 2. člena ZUOPDCE (glede na višino prihodkov od prodaje in delež stroškov energije v vseh poslovnih odhodkih v povezavi z zneski v preglednici).
5. člen 
(postopek dodelitve pomoči) 
(1) Upravičenec do 15. aprila 2022 predloži izjavo preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), s katero izjavlja, da je upravičenec, ki ga opredeljuje 2. člen ZUOPDCE. Predloga obrazca izjave se objavi na portalu eDavki.
(2) FURS izplača pomoč za gospodarstvo upravičencu v enkratnem znesku do 5. maja 2022.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-139/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-2130-0013
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik