Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3167. Tehnični popravek Sklepa o določitvi skupnega stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele stavbama, stran 9400.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB in naslednji) objavljam
T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Sklepa o določitvi skupnega stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele stavbama (Uradni list RS, št. 70/21, zaporedna številka 1511)
1. 
V Sklepu o določitvi skupnega stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele stavbama (Uradni list RS, št. 70/21, zaporedna številka 1511) se v 1. členu besedna zveza k.o. Portorož nadomesti z besedno zvezo k.o. Sečovlje.
Št. 3506-48/2020
Piran, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della Legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 112/05 – T.C.U. e successivi) si pubblica il seguente
E R R A T A   C O R R I G E 
concernente la Deliberazione sull'assegnazione del terreno edificabile congiunto ovvero della particella catastale edificabile agli edifici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/21, numero progressivo 1511)
1. 
Nella Deliberazione sull'assegnazione del terreno edificabile congiunto ovvero della particella catastale edificabile agli edifici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/21, numero progressivo 1511) all'articolo 1 la dicitura c.c. Portorose si sostituisce con la dicitura c.c. Sicciole.
N. 3506-48/2020
Pirano, 29 settembre 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković