Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3166. Tehnični popravek Tehničnega popravka Sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo št. 4852/7 k.o. Portorož, stran 9400.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB in naslednji) objavljam
T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Tehničnega popravka Sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo št. 4852/7 k.o. Portorož (Uradni list RS, št. 102/21, zaporedna številka 2217)
1. 
V Tehničnem popravku Sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo št. 4852/7 k.o. Portorož (Uradni list RS, št. 102/21, zaporedna številka 2217) se v 1. točki številka 4857/7 zamenja s pravilno številko 4852/7.
Št. 3501-497/2019
Piran, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della Legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 112/05 – T.C.U. e successivi) si pubblica il seguente
E R R A T A   C O R R I G E 
dell’Errata corrige della Deliberazione sulla verifica urbanistica per la particella catastale n. 4852/7 c.c. Portorose (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/21, numero progressivo 2217)
1. 
Nell’Errata corrige della Deliberazione sulla verifica urbanistica per la particella catastale n. 4852/7 c.c. Portorose (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/21, numero progressivo 2217) al 1° punto il numero 4857/7 si sostituisce con il numero corretto 4852/7.
N. 3501-497/2019
Pirano, 29 settembre 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković