Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 204

Uradni list RS, št. 204 z dne 28. 12. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021


4184. Odlok o dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje, stran 13154.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 22. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje 
1. člen 
S tem Odlokom se dopolnjuje Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15, 10/17, 93/20, 100/21; v nadaljevanju: Odlok).
2. člen 
(1) V točki f prvega odstavka 32.b člena Odloka se za besedno zvezo »iz Priloge 1« doda nov stavek, ki se glasi:
»Prihodki, ki so društvom dodeljeni z državnimi ali lokalnimi transferji, se ne upoštevajo.«
(2) V četrtem odstavku 32.b člena se na koncu določbe doda nov stavek, ki se glasi:
»Plačila so oproščeni poslovni uporabniki, ki kot dejavnost proizvajajo električno energijo iz obnovljivih energetskih virov.«
3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 007-0007/2021-9
Kočevje, dne 17. decembra 2021
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti