Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3164. Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja infrastrukture, stran 9399.

  
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja infrastrukture 
1. člen 
(splošna določba) 
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja infrastrukture.
2. člen 
(merila) 
Višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:
– izpolnitev letnega programa dela po obsegu in vsebini: do 40 %,
– izpolnitev letnega finančnega načrta: do 40 %,
– učinkovitost poslovanja: do 20 %.
3. člen 
(vrednotenje izpolnitve letnega programa dela po obsegu in vsebini) 
Izpolnitev letnega programa po ključnih kriterijih in ciljih opredeljenih v programu dela se vrednoti na naslednji način:
– realizacija je presežena za več kot 10 %: 40 %,
– realizacija je presežena za več kot 5 % do 10 %: 25 %,
– realizacija je presežena za do 5 %: 10 %.
4. člen 
(vrednotenje izpolnitve letnega finančnega načrta) 
(1) Izpolnitev letnega finančnega načrta se vrednoti na naslednji način:
– odhodki so zmanjšani ali prihodki so povečani za več kot 10 %: 40 %,
– odhodki so zmanjšani ali prihodki so povečani za več kot 7 % do 10 %: 30 %,
– odhodki so zmanjšani ali prihodki so povečani za več kot 4 % do 7 %: 20 %,
– odhodki so zmanjšani ali prihodki so povečani za več kot 2 % do 4 %: 10 %.
(2) V povečane prihodke se ne štejejo prihodki, ki jih oseba javnega prava dobi iz državnega ali občinskega proračuna.
5. člen 
(učinkovitost poslovanja) 
Učinkovitost poslovanja se glede na izvajanje nalog iz pristojnosti osebe javnega prava ovrednoti v višini do 20 %. Pri tem se upoštevajo kriteriji kot so npr. kakovostno in pravočasno izvajanje nalog s svojega področja, doseganje novih, posebej izpostavljenih ciljev, uvajanje novosti na področju svojega dela, izboljšanje delovnih procesov, fleksibilnost (pravočasna realizacija nalog ob nepredvidenih, izjemnih oziroma nujnih okoliščinah).
6. člen 
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja) 
(1) Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če izpolni katero od meril iz tega pravilnika.
(2) Doseženi odstotki iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika se seštevajo.
(3) Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se dobljeni odstotki pomnožijo z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja, vendar največ v višini dovoljenega letnega obsega sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti direktorjev skladno z določbami zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
(4) Na predlog za izplačilo delovne uspešnosti mora dati svoje mnenje tudi svet oziroma drug organ, ki nadzira delo osebe javnega prava oziroma direktorja (npr. svet agencije, nadzorni svet).
7. člen 
(razlogi za neizplačilo dela plače za delovno uspešnost) 
Direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti za izvajanje javne službe v naslednjih primerih:
– ko oseba javnega prava posluje z izgubo,
– ko oseba javnega prava ne predloži poročila o delu v roku, ki je določen z aktom osebe javnega prava,
– ko oseba javnega prava ne zagotovi realizacije sklepov in ukrepov oziroma v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pristojni nadzorni organ ali Računsko sodišče Republike Slovenije,
– ko oseba javnega prava dobi negativno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije,
– ko direktor s svojimi ravnanji krni ugled organizacije javnega prava (npr. so njegova ravnanja v nasprotju z nalogami in cilji organizacije oziroma zaradi njegovih ravnanj oseba javnega prava uživa negativno publiciteto).
8. člen 
(delovna uspešnost za del poslovnega leta in v izjemnih okoliščinah) 
(1) Če direktor nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno trajanju mandata v tem poslovnem letu.
(2) Če je bilo zaradi posledic naravnih nesreč ali drugih izjemnih okoliščin, v ocenjevalnem obdobju oteženo poslovanje osebe javnega prava lahko minister, pristojen za infrastrukturo, s sklepom odloči, da se merila, določena s tem pravilnikom, uporabijo v drugačnih odstotkih ali na drug način kot je določen s tem pravilnikom, ki je ugodnejši za direktorja.
(3) Sklep iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja prometa (Uradni list RS, št. 28/06), uporablja pa se za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja infrastrukture za leto 2020.
10. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja infrastrukture za leto 2021.
Št. 007-413/2021/10
Ljubljana, dne 4. oktobra 2021
EVA 2021-2430-0088
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo