Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3163. Odlok o Strategiji skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija), stran 9374.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o Strategiji skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija) 
1. člen 
S tem odlokom se za izvajanje Uredbe (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1052/2013 in (EU) 2016/1624 (UL L št. 295 z dne 14. 11. 2019, str. 1) sprejema Strategija skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija).
2. člen 
Izraz »skladno upravljanje«, ki se uporablja v tem odloku, pomeni »integrirano upravljanje«, kakor je uporabljen v pravnem aktu Evropske unije iz prejšnjega člena.
3. člen 
Strategija skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija) je v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen 
Akcijski načrt za implementacijo Strategije skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija) za obdobje 2021–2025 je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-68/2021
Ljubljana, dne 7. oktobra 2021
EVA 2021-1711-0062
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik