Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3162. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, stran 9373.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog 
1. člen 
V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 69/19 in 157/20) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo (EU) 2017/2103 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ (UL L št. 305 z dne 21. 11. 2017, str. 12), Delegirano direktivo Komisije (EU) 2019/369 z dne 13. decembra 2018 o spremembi priloge k Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ (UL L št. 66 z dne 7. 3. 2019, str. 3), Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/1687 z dne 2. septembra 2020 o spremembi priloge k Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo nove psihoaktivne snovi N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletoksi)fenil]metil]-5-nitro- 1H-benzimidazol-1-etanamin (izotonitazen) v opredelitev pojma „prepovedana droga“ (UL L št. 379 z dne 13. 11. 2020, str. 55) in Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/802 z dne 12. marca 2021 o spremembi priloge k Okvirnemu sklepu 2004/757/JHA glede vključitve novih psihoaktivnih snovi metil 3,3-dimetil-2-{[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karbonil]amino}butanoat (MDMB-4en-PINACA) in metil 2-{[1-(4-fluorobutil)- 1H-indol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoat (4F-MDMB- BICA) v opredelitev pojma „prepovedana droga“ (UL L št. 178 z dne 20. 5. 2021, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana direktiva 2021/802/EU) določa razvrstitev prepovedanih drog glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe, ter glede na uporabo v skupine I, II in III.«.
V drugem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– snovi pod a) in b) 1. točke 1. člena Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (UL L št. 335 z dne 11. 11. 2004, str. 8), zadnjič spremenjenega z Delegirano direktivo 2021/802/EU, (v nadaljnjem besedilu: Okvirni sklep 2004/757/PNZ);«.
2. člen 
V prilogi se v seznamu skupine I za zaporedno številko 268 dodajo nove zaporedne številke od 269 do 277, ki se glasijo:
»
Zap. št.
Prepovedana droga
Kemijsko ime
Kemijska formula
Molekulska masa
269. 
MDMB-4en-PINACA
metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)- 1H-indazol-3-karboksamido)butanoat
C20H27N3O3
357,5
270. 
4F-MDMB-BICA
metil 2-([[1-(4-fluorobutil)-1H-indol- 3-il]karbonil]amino)-3,3-dimetilbutanoat
C20H27FN2O3
362,4
271. 
DIFENIDIN
(±)-1-(1,2-difeniletil)piperidin
C19H23N
265,4
272. 
FLUBROMAZOLAM
8-bromo-6-(2-fluorofenil)-1-metil- 4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
C17H12BrFN4
371,2
273. 
DIKLAZEPAM
7-kloro-5-(2-klorofenil)-1-metil-1,3-dihidro- 2H-1,4-benzodiazepin-2-on
C16H12Cl2N2O
319,2
274. 
KLONAZOLAM
6-(2-klorofenil)-1-metil-8-nitro- 4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
C17H12ClN5O2
353,9
275. 
CUMYL-PEGACLONE
5-pentil-2-(2-fenilpropan-2-il)pirido[4,3-b]indol-1-on
C25H28N2O
372,5
276. 
5-METOKSI-N,N-DIALILTRIPTAMIN (5-MeO-DALT)
N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)etil]- N-(prop-2-en-1-il)prop-2-en-1-amin
C17H22N2O
270,4
277. 
3-FLUOROFENMETRAZIN (3-FPM)
2-(3-fluorofenil)-3-metilmorfolin
C11H14FNO
195,2
«. 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-86/2021
Ljubljana, dne 7. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0134
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik