Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3161. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9371.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Idrija na 23. seji dne 30. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičnine:
– parc. št. 366/2, 367/2, 368/2, 368/3, 378/4, 965/24, 217/3, 229/2, 941/4, 941/5, 941/6, 941/8, 942/3 in 944/4, vse k.o. Čekovnik (2356),
– parc. št. 640/6, 329/7, 131/2, 137/2, 140/2, 142/4, 152/13, 632/13, 640/12, 640/13, 640/15 in 640/17, vse k.o. Črni Vrh (2365),
– parc. št. 621/12, 621/9, 622/25, 622/14, 1092/3, 1092/4, 244/6, 25/5, 251/6, 38/2, 42/7, 555/2, 547/2, 548/2, 550/11, 550/12, 765/2, 769/4, 769/5, 773/8, 775/2, 776/4, 777/2, 823/13, 823/17 in 862/10, vse k.o. Dole (2361),
– parc. št. 1150/13, 1150/16, 117/36, 115/9, 117/38, 1148/1, 1148/2, 1148/3, 1148/4, 1150/10 in 1150/36, vse k.o. Godovič (2364),
– parc. št. 1835/4, 2051/2, 2052/6 in 2052/7, vse k.o. Idrija mesto (2357),
– parc. št. 309/2, 311/2, 316/4, 320/2, 326/3, 326/5, 327/5, 327/6, 327/7, 329/2, 331/2, 331/3, 337/2, 338/2, 340/2 in 341/3, vse k.o. Idrijske Krnice (2351),
– parc. št. 148/5, 159/5, 159/9, 96/10, 96/11, 333/8, 376/6, 376/7, 332/47, 332/48, 332/49, 528/5, 529/3, 137/7, 159/5, 159/7, 165/4, 168/5, 168/7, 168/8, 170/2, 190/4, 198/4, 198/5, 201/2, 332/36, 27/2, 27/3, 396/2, 396/4, 26/2, 26/3, 27/5, 332/52, 384/2, 384/3, 391/2, 393/2 in 396/6, vse k.o. Idrijski Log (2363),
– parc. št. 140/9, 122/2, 122/3 in 153/7, vse k.o. Javornik (2369),
– parc. št. 541/12, 541/15, 541/18, 541/19, 551/2, 552/5, 552/7, 554/2, 790/4, 786/11, 786/13, 786/9, 793/3, 794/11, 794/7, 794/8, 797/6, 848/11, 848/2, 848/5, 848/7, 848/9, 146/8, 154/13, 164/25, 471/3, 479/4, 480/10, 480/11, 484/2, 100/5, 101/8, 102/19, 102/20, 93/5, 939/9, 946/3, 98/3 in 99/2, vse k.o. Jelični Vrh (2362),
– parc. št. 20/5, 29/18, 110/6, 20/4, 21/7, 22/6, 72/5, 87/6, 92/2, 93/5, 93/6, 93/8, 94/4, 95/15, 95/22, 178/2, 179/3, 179/4, 27/2, 282/2, 282/3, 650/2, 651/3, 651/4, 684/4, 684/5, 685/3, 687/2, 693/3, 751/2, 780/2, 784/4, 784/5, 786/2, 786/3, 791/3, 804/2, 814/2, 815/2, 855/3, 861/3 in 873/2, vse k.o. Ledine (2359),
– parc. št. 581/9 k.o. Lome (2368),
– parc. št. 1417/25, 1712/15, 1762/5 in 1762/6, vse k.o. Otalež (2350),
– parc. št. 199/13 k.o. Spodnja Idrija (2358),
– parc. št. 925/3, 933/5, 1014/1, 1015/2, 130/4, 131/6, 131/8, 136/5, 370/2, 512/11, 129/36, 129/40, 129/41, 385/4, 387/5, 390/5, 390/8, 392/2, 394/2, 394/4, 395/11, 395/4, 395/6, 395/8, 397/2, 397/5, 400/2, 400/3, 401/2, 404/2, 430/6, 430/7, 440/2, 440/3, 442/2 in 90/13, vse k.o. Spodnja Kanomlja (2352),
– parc. št. 332/2, 335/2, 380/4, 839/2 in 840/2, Srednja Kanomlja (2353),
– parc. št. 1422/5, 1424/8, 1870/7, 1870/8, 1875/6 in 1435/9, vse k.o. Šebrelje (2349),
– parc. št. 590/12, 744/2, 745/3, 745/4 in 746/2, vse k.o. Vojsko (2355),
– parc. št. 41/2, 462/5, 500/2, 503/2, 503/3, 506/2, 52/3, 55/2, 58/2, 1016/56, 1017/20, 1017/30,, 1017/32, 1808/7, 172/2, 172/3, 173/2, 173/3, 176/2, 24/2, 516/4, 516/5, 1017/36 in 462/4, vse k.o. Zadlog (2366),
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Idrija z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznambo javnega dobrega v zemljiški knjigi.
III. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-6/2021
Idrija, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj