Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3159. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija, stran 9371.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) in na predlog Sveta Vrtca Idrija je Občinski svet Občine Idrija na 23. seji dne 30. 9. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija 
1. člen 
V Pravilniku o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 18/11, 84/11, 8/15, 70/16 in 26/17) se šesti odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. V postopku obravnave vlog za vpis otrok v vrtec komisija upošteva tudi pravočasno oddane Obrazce za premestitev otrok v drugo enoto (v nadaljevanju: obrazec za premestitev). Premestitev otrok je možna glede na predvidene oddelke za naslednje šolsko leto in samo s 1. septembrom, v kolikor starši oddajo ustrezni obrazec do poteka javnega razpisa za vpis otroka v vrtec. V primeru omejenega števila premestitev imajo prednost pri premestitvi otroci, katerih sorojenci že obiskujejo želeno enoto. Tekom šolskega leta se razporeja samo otroke, ki po zaključenem vpisu za naslednje šolsko leto niso bili razporejeni v želeno enoto; razporeja se s prvim dnem v mesecu.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2008
Idrija, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj