Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3158. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2021, stran 9369.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 69/15 – odl. US, 76/16 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 13/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 107. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 16. redni seji 7. oktobra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2021 (Uradni list RS, št. 191/20 in 100/21) se 2. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2021 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.758.836
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.894.970
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.318.266
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
6.729.246
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
435.407
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
153.613
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.576.704
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
135.706
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.030
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
55.100
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
21.200
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.360.668
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
411.191
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
264.614
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
146.577
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.180
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.180
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.451.494
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.020.977
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
430.518
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.957.155
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.292.770
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
630.178
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
90.512
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.430.705
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
20.600
409
 
REZERVE
120.775
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.127.457
410
 
SUBVENCIJE
205.892
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.086.704
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
216.541
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
618.319
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.399.605
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.399.605
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
137.323
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
112.480
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
24.843
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.198.320
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
38.156
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
27.156
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
11.000
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
38.156
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
326.653
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
326.653
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.486.817
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–326.653
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.198.320
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.486.817
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2020-58
Gorenja vas, dne 7. oktobra 2021
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež