Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3157. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane, stran 9369.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 16. redni seji 7. oktobra 2021 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane 
1. člen 
(1) Ta odlok se uporablja za izračun takse na osnovi 109. člena Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2), ki določa plačilo takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane.
(2) Prihodki iz naslova takse so namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.
2. člen 
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega člena znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 150 evrov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 50 evrov,
– za pobudo za spremembo namenske rabe v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) ali če gre za javni interes, se taksa ne plača.
(2) Takse se ne plača tudi, ko gre za spremembe, ki ne predstavljajo vsebinsko novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih ali tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane ter odprave pomanjkljivosti glede njegove oblike.
(3) V kolikor se vloga nanaša na več zemljišč, se za posamezno pobudo šteje pobuda, dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
3. člen 
(1) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
(2) Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude in vlagatelju pobude ne zagotavlja spremembe namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-001/2021-002
Gorenja vas, dne 7. oktobra 2021
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež