Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3156. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – 2. rebalans, stran 9368.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A IN 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 16. redni seji dne 6. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – 2. rebalans 
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/21) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
LETO 2021 (v EUR)
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.241.920
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.990.955
70 
DAVČNI PRIHODKI
4.934.755
700 Davki na dohodek in dobiček
3.735.000
703 Davki na premoženje
1.055.450
704 Domači davki na blago in storitve
129.305
706 Drugi davki in prispevki
15.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.056.200
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
253.500
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
33.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
120.000
714 Drugi nedavčni prihodki
642.500
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
112.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
67.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
45.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
138.465
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
138.465
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
10.571.590
40 
TEKOČI ODHODKI
2.191.085
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
405.025
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
62.020
402 Izdatki za blago in storitve
1.565.410
403 Plačila domačih obresti
3.250
409 Rezerve
155.380
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.395.470
410 Subvencije
80.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.193.000
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
204.000
413 Drugi tekoči domači transferi
918.470
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.950.035
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.950.035
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
35.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
10.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
25.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–4.329.670
III./1. 
PRIMARNI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ
–4.326.420
III./2. 
TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ
1.404.400
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
3.150.000
50 
ZADOLŽEVANJE
3.150.000
500 Domače zadolževanje 
3.150.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
70.000
55 
ODPLAČILA DOLGA
70.000
550 Odplačila domačega dolga 
70.000
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.249.670
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.080.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
4.329.670
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2019)
1.254.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti in predvidena sofinanciranja.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov (NRP) sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/21) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0004/2020-35
Dol pri Ljubljani, dne 7. oktobra 2021
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič