Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3154. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2021, stran 9366.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122) ter Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20) je Občinski svet Občine Škocjan na 13. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans I za leto 2021
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
5.399.020
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.497.845
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.888.685
700
Davki na dohodek in dobiček
2.591.220
703
Davki na premoženje
204.665
704
Domači davki na blago in storitve
91.800
706
Drugi davki
1.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
609.160
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
249.250
711
Takse in pristojbine
5.500
712
Globe in druge denarne kazni
11.310
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
128.300
714
Drugi nedavčni prihodki
214.800
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
156.214
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
364
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
155.850
73
PREJETE DONACIJE
200
730
Prejete donacije iz domačih virov
200
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.744.761
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.028.403
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
716.358
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.636.187
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.422.978
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
370.816
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
52.865
402
Izdatki za blago in storitve
947.497
403
Plačila domačih obresti
1.800
409
Rezerve
50.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.233.758
410
Subvencije
55.700
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
830.000
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
103.400
413
Drugi domači transferi
244.658
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.937.451
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.937.451
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)
42.000
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
42.000
432
Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.237.167
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
74.819
550
Odplačila domačega dolga
74.819
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.311.986
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–74.819
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
1.237.167
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.311.986
« 
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2020 (Uradni list RS, št. 194/20) se prvi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 30.000,00 EUR.«
3. člen 
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2021 ostanejo nespremenjeni.
4. člen 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2021 sta sestavni del tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2021
Škocjan, dne 5. oktobra 2021
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler