Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3150. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9356.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 21. redni seji dne 23. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ukine se javno dobro na zemljiščih
– s parc. št. 1478/3 k.o. Senik pri Tomažu;
– s parc. št. 1360 k.o. Ključarovci pri Ormožu;
– s parc. št. 1447 k.o. Bratonečice;
– s parc. št. 1604/1 k.o. Koračice;
– s parc. št. 1198 k.o. Rucmanci;
– s parc. št. 578 k.o. Tomaž.
2. 
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine Sveti Tomaž.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0035/2021
Sveti Tomaž, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Sveti Tomaž 
Mirko Cvetko