Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3149. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1317/8 k.o. Slovenske Konjice, stran 9356.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 28. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1317/8 k.o. Slovenske Konjice 
1. člen 
Na nepremičnini s parc. št. 1317/8 k.o. 1115 Slovenske Konjice, površine 204 m2 se ukine status grajenega javnega dobra in se iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.
2. člen 
Po izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra iz zemljiške knjige ostane pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa vknjižena lastninska pravica na ime in v korist: Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000, do celote (1/1).
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0023/2021-8(160)
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2021
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc