Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3148. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 2379, stran 9354.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek, 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 28. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 2379 
1. člen
Potrdi se lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 2179 in 1396/5 k.o. 1118 – Lipoglav, ki ga je izdelal Razvojni center planiranje d.o.o. Celje, št. projekta 9/21, marec 2021.
Lokacijska preveritev ima v zbirki prostorskih aktov identifikacijsko številko ID: 2379.
2. člen 
Po določilih Odloka o prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) se obravnavana zemljišča nahajajo v enoti urejanja prostora z oznako EUP AP5. Prilagojena in natančno določena oblika in velikost območja stavbnega zemljišča je grafično prikazana v Prilogi sklepa.
3. člen 
Lokacijska preveritev ne nadomešča mnenj, ki jih je potrebno pridobiti v postopku priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje.
4. člen 
Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Vnese se v evidenco lokacijskih preveritev in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. Sklep s podatki o lokacijski preveritvi se posreduje Upravni enoti Slovenske Konjice in Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0003/2021
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2021
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc