Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3147. Sklep o mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Občine Slovenske Konjice, stran 9353.

  
Na podlagi 2., 5., 20. in 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ), 4., 5., 8. in 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 28. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Občine Slovenske Konjice 
1. člen 
S tem sklepom se določi mreža javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Občine Slovenske Konjice.
2. člen 
Obstoječa mreža lekarniške dejavnosti na primarni ravni na dan sprejetja tega sklepa obsega naslednje lekarniške enote:
– Lekarna Slovenske Konjice, Usnjarska cesta 6, 3210 Slovenske Konjice,
– Lekarna Loče, Slomškova ulica 6, 3215 Loče.
3. člen 
Na območju Občine Slovenske Konjice izvajajo lekarniško dejavnost na primarni ravni Javni lekarniški zavod Celjske lekarne ter fizične in pravne osebe s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti, če javni zavod ne more zagotavljati opravljanja dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo, opredeljeno s tem sklepom.
4. člen 
(1) Na območju Občine Slovenske Konjice se ob upoštevanju predpisanih zakonskih meril oblikuje mreža lekarniške dejavnosti na primarni ravni, in sicer se v kraju Loče namesto lekarne organizira podružnica lekarne, v kraju Slovenske Konjice pa se poleg Lekarne Slovenske Konjice organizira nova lekarna.
(2) Z organiziranjem nove lekarne v kraju Slovenske Konjice bo mreža lekarniške dejavnosti na primarni ravni v Občini Slovenske Konjice obsegala naslednje lekarniške enote:
– Lekarna Slovenske Konjice, Usnjarska cesta 6, 3210 Slovenske Konjice,
– Lekarna Škalce, Liptovska cesta 40 c, 3210 Slovenske Konjice,
– Lekarniška podružnica Loče, Slomškova ulica 6, 3215 Loče.
5. člen 
Občina Slovenske Konjice določi gravitacijska območja lekarn in lekarniške podružnice iz prejšnjega člena tako, da gravitacijsko območje lekarn obsega vsa naselja v Občini Slovenske Konjice, razen naselij v KS Loče in KS Zbelovo. Gravitacijsko območje podružnice lekarne v Ločah obsega naselja v KS Loče in KS Zbelovo.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0005/2021-1(120)
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2021
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc