Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3146. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo v Občini Slovenske Konjice (E-oskrba), stran 9351.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 187/15 in 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 28. 9. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo v Občini Slovenske Konjice (E-oskrba) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa vrsto socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljnjem besedilu: storitev E-oskrba), ki ga Občina Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu: Občina) subvencionira iz proračuna.
(2) S tem pravilnikom se določijo upravičenci do te storitve, višina subvencije, pogoji, merila in postopek za uveljavitev ter prejemanje subvencije.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. PREDMET SUBVENCIJE 
3. člen 
(predmet subvencije) 
Občina občanom subvencionira kritje stroškov mesečne uporabe storitve socialnega servisa E-oskrbe, ki se izvaja preko sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, nameščene na domu uporabnika, katera mu omogoča, da lahko na enostaven in hiter način pokliče 24-urno pomoč. S tem načinom pomoči je upravičencem omogočeno čim daljše in bolj varno bivanje na domu.
III. UPRAVIČENCI 
4. člen 
(pogoji) 
(1) Do subvencije so upravičene samo osebe, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Občini, in dejansko bivajo na območju Občine ter izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
(2) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega odstavka za prejemanje subvencije izpolnjevati še en pogoj iz vsaj dveh kriterijev (I., II., III. ali IV.) tega odstavka:
I. Starostni pogoj:
– so dopolnili starost 70 let ali več.
II. Bivanjske okoliščine:
– osebe, ki bivajo same v lastnem gospodinjstvu,
– osebe, ki bivajo v lastnem gospodinjstvu s partnerjem, ki prav tako potrebuje pomoč pri življenjskih aktivnostih,
– osebe, ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih obveznosti odsotna.
III. Bolezensko stanje:
– osebe s težjimi kroničnimi boleznimi,
– invalidne osebe,
– osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
– osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci (npr. znaki demence).
IV. Socialni položaj vlagatelja:
– osebe, katerih mesečna pokojnina je nižja od povprečne pokojnine za polno delovno dobo.
IV. TRAJANJE, VIR FINANCIRANJA IN VIŠINA SUBVENCIJE 
5. člen 
(časovna opredelitev in vir financiranja subvencije) 
Subvencija se upravičencu dodeli za dvanajst mesecev. Sredstva za subvencioniranje storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine in se dodeljujejo do porabe namenskih proračunskih sredstev.
6. člen 
(višina subvencije) 
(1) Subvencijo v celotni višini mesečne naročnine osnovnega paketa se dodeli upravičencem, ki prejemajo pokojnino, nižjo od zagotovljene. Za vse ostale upravičence znaša subvencija 10,00 EUR mesečno.
(2) V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine za storitev oskrbe na daljavo. Prav tako se subvencija ne dodeli za stroške priključnine ali stroške opreme za vzpostavitev storitve.
V. NAČIN IN POSTOPEK DODELITVE SUBVENCIJE 
7. člen 
(dovoljenje ministrstva) 
Izvajalec storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo (v nadaljevanju: izvajalec) mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te storitve.
8. člen 
(javni razpis) 
(1) Občina podeli subvencijo na podlagi prijave na javni razpis, ki se objavi na spletni strani in oglasni deski Občine.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– merila in kriterije, po katerih se bo posamezna vloga ocenjevala oziroma vrednotila,
– vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– obdobje, za katerega se bodo sredstva dodelila,
– način pošiljanja in vsebina vloge,
– postopek obravnave prispelih vlog in obveščanje o izidu razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo kontaktne osebe za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.
9. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) V razpisni dokumentaciji se opredeli dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezni obrazci in ostale podrobnosti za izvedbo razpisa.
(2) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem pravilnikom in se sočasno z javnim razpisom objavi na spletni strani in oglasni deski Občine.
10. člen 
(postopek javnega razpisa) 
Postopek javnega razpisa za odobritev subvencije socialno varstvene storitve socialnega servisa poteka po naslednjem zaporedju:
– sprejem sklepa o začetku postopka,
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa za zbiranje vlog,
– imenovanje komisije za ocenjevanje prispelih vlog ter pripravo predloga upravičencev do subvencije za kritje stroškov oskrbe na daljavo,
– odpiranje prejetih vlog, priprava zapisnika o odpiranju vlog in vodenje zapisnika o odpiranju vlog,
– ocenjevanje prispelih vlog ter priprava predloga upravičencev do subvencije,
– izdaja odločbe,
– podpis pogodbe.
11. člen 
(merila in ocenjevanje) 
(1) Ocenjevanje prispelih vlog opravi tričlanska komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Naloga komisije je, da pregleda prispele vloge, ugotovi pravočasnost, popolnost vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev, ter vloge, ki navedene zahteve izpolnjujejo, ovrednoti na podlagi meril in kriterijev, določenih s tem pravilnikom in v javnem razpisu.
(3) V primeru nepopolnih vlog komisija vlagatelje pozove k dopolnitvi vlog. Če do dopolnitve v zakonsko določenem roku ne pride, se izda sklep, s katerim se vloga zavrže. Prav tako se s sklepom zavržejo vloge, ki so prispele po izteku razpisnega roka za oddajo vloge (nepravočasne vloge).
(4) Na podlagi pregleda prejetih vlog in oceni le-teh, komisija pripravi predlog upravičencev do subvencije ter seznam vlog, ki se zavržejo ali zavrnejo. Na podlagi predloga izda Občinska uprava Občine odločbe o dodelitvi subvencije oziroma zavrnitvi vlog ali sklepe o zavrženju vlog.
(5) Z odločbo se zavrnejo vloge, kadar vlagatelj ne izpolnjuje v razpisu zahtevanih pogojev ali ko glede na točkovanje po merilih za ocenjevanje vlog, vloga ne doseže spodnje meje za dodelitev subvencije glede na predvidena proračunska sredstva.
(6) Zoper odločbo ali sklep je možna pritožba županu. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji in kriteriji, določeni za ocenjevanje vloge.
(7) V primeru, da je v razpisnem roku prejetih več popolnih vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je v razpisu predvidenih proračunskih sredstev za dodelitev subvencije, se subvencije dodelijo tistim upravičencem, ki so po opravljenem točkovanju po merilih za ocenjevanje vlog iz tega člena dosegli 8 točk ali več. Ob enako zbranem seštevku točk ima prednost pri dodelitvi subvencije vlagatelj, glede na vrstni red prispelosti vloge.
(8) Merila za ocenjevanje vlog so:
I. Starostni pogoj:
– so dopolnili starost 70 let ali več (5 točk).
II. Bivanjske okoliščine:
– osebe, ki bivajo same v lastnem gospodinjstvu (1 točka),
– osebe, ki bivajo v lastnem gospodinjstvu s partnerjem, ki prav tako potrebuje pomoč pri življenjskih aktivnostih (1 točka),
– osebe, ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih obveznosti odsotna (1 točka).
III. Bolezensko stanje:
– osebe s težjimi kroničnimi boleznimi (1 točka),
– invalidne osebe (1 točka),
– osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja (1 točka),
– osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci (npr. znaki demence) (1 točka).
IV. Socialni položaj vlagatelja:
– osebe, katerih mesečna pokojnina je nižja od zagotovljene pokojnine za polno delovno dobo (5 točk),
– osebe, katerih mesečna pokojnina je nižja od povprečne pokojnine za polno delovno dobo (3 točke).
12. člen 
(dolžnost predložitve dokazil za izvajanje storitve) 
(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku, ki je določen v odločbi, dolžan Občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve ter dokazilo o vzpostavitvi storitve z izvajalcem, sicer se šteje, da odobrene subvencije ne bo koristil.
(2) Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo o dodelitvi subvencije iz 13. člena tega pravilnika.
13. člen 
(pogodba o dodelitvi subvencije) 
Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, Občino in izvajalcem storitve. V pogodbi se določijo njihove medsebojne pravice in obveznosti.
14. člen 
(dolžnost obveščanja o spremembah glede izvajanja storitve) 
Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve, obvestiti Občino najkasneje v roku osmih dni od nastanka spremembe.
15. člen 
(prenehanje pravice do subvencije) 
(1) Pravica do subvencije preneha pred potekom časa, za katerega je bila upravičencu dodeljena, v primeru:
– preselitve stalnega prebivališča upravičenca na naslov izven Občine,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– smrti upravičenca,
– prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu.
(2) Občina odloči o prenehanju pravice do subvencije z odločbo, na podlagi katere preneha tudi pogodbeno razmerje.
16. člen 
(nadzor nad porabo subvencije) 
(1) Občina ima pravico izvršiti nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev kadarkoli, z vpogledom v dokumentacijo in v obračun stroškov izvajalca. Pogodbene stranke morajo Občini omogočiti izvajanje nadzora.
(2) V primeru, da pogodbene stranke ne želijo omogočiti nadzora, lahko Občina odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih subvencij, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja subvencije do dneva vračila.
(3) V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedenih neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je podan razlog za odstop Občine od pogodbe, upravičenec pa je dolžan vrniti izplačano subvencijo skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejetja subvencije do dneva vračila.
VI. KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 007-0007/2021
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2021
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc