Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3143. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1, stran 9349.

  
Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo OPPN in pravna podlaga) 
(1) S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1 (v nadaljevanju OPPN), ki jih je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota (št. projekta: OPPN-14/21, september 2021) in se začne postopek priprave OPPN.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/16, 67/16) (v nadaljevanju OPN) je osnovna namenska raba na obravnavanem območju opredeljena kot stavbno zemljišče. Po določbah 35. člena OPN spada območje predmetnega OPPN v podenoto urejanja SO 17/1. Podrobnejša namenska raba prostora je opredeljena kot BD – površine drugih območij in z oznako podrobnejše namenske rabe PC – površine cest. Z OPPN se bodo v skladu z OPN določili prostorski izvedbeni pogoji za umestitev trgovske stavbe in gradbenih inženirskih objektov ter prostorski izvedbeni pogoji za obstoječe objekte na območju OPPN.
(4) Pobudo za pripravo OPPN je podal Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1001 Ljubljana, ker na podlagi veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti, za namen TC Mercator (Uradni list RS, št. 14/10 in 22/15) nameravana rešitev prostorske ureditve ni izvedljiva.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 1228, 1377/11, 1377/12, 1381/2, 1381/5, 1381/6, 1382, 1383/1, 1383/2, 1384, 1385, 1386, 1388/1, 1388/2, 1390, 1391, 1392/2, 1392/3, 1392/4, 1393/1, 1393/2, 3173/2, 3174/1, 3176/2 in 3177/4 vse v k.o. Murska Sobota, skupne površine 28.509,00 m2 oziroma 2,85 ha.
(2) S predmetnim OPPN se načrtuje gradnja trgovske stavbe, gradnja gradbenih inženirskih objektov (parkirišča, priključki na prometno, kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko, plinovodno in telekomunikacijsko omrežje ter ostalih gradbenih inženirskih objektov), gradnja pomožnih in pripadajočih objektov, ureditev zunanjih površin, drugi gradbeni posegi. Načrtovane objekte in površine se bo oblikovalo ter umeščalo v prostor na podlagi začrtanih robnih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo OPPN, ki bo omogočal fleksibilnost in prilagodljivost glede na potrebe investitorjev, hkrati pa bo zagotavljal utemeljeno in premišljeno umeščanje v prostor.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev in oblika OPPN) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi analize prostora, ocene potreb ter ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora.
(2) Načrtovalec OPPN mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in delovnih telesih mestnega sveta v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave.
(3) Načrtovalec OPPN mora sprejeti akt (tekstualni in grafični del) pripravljavcu predati v digitalni obliki ter štiri izvode v analogni obliki. Digitalna oblika mora biti v formatu dwg ter v ustreznem formatu za objavo v prostorskem informacijskem sistemu.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se OPPN pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(rok za pripravo posameznih faz OPPN) 
(1) Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema OPPN:
Faza
Rok
1.
osnutek OPPN (pridobitev konkretnih smernic, odločba CPVO)
2 meseca po objavi sklepa o začetku priprave
2.
dopolnitve osnutka OPPN (pridobivanje prvih mnenj in usklajevanje, priprava dopolnjenega osnutka)
2 meseca po pridobitvi konkretnih smernic in odločbe o CPVO
3.
javna razgrnitev, javna obravnava, priprava stališč do pripomb, I. obravnava OPPN na mestnem svetu
2 meseca po dopolnitvi osnutka OPPN
4.
predlog OPPN (pridobivanje drugih mnenj in usklajevanje)
2 meseca po I. obravnavi na mestnem svetu
5.
sprejem OPPN in objava
1 mesec po pridobitvi II. mnenj
(2) V primeru, da bo v postopku potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– T-2 d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota,
– Telemach d.o.o., PE Murska Sobota, Lendavska ulica 29d, 9000 Murska Sobota,
– Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
V skladu s tretjim odstavkom 108. člena ZUreP-2 je občina pri oblikovanju izhodišč še pred objavo tega sklepa zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega naznanila za podajo mnenj oziroma pripomb na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo OPPN se uporabijo naslednji prostorski podatki in strokovne podlage:
– podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige,
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– elaborat ekonomike,
– idejna zasnova načrtovanega trgovskega centra in
– morebitni drugi podatki oziroma druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
9. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter strokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo le-ta potrebna) zagotovi investitor Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1001 Ljubljana.
10. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-0007/2021-4(710)
Murska Sobota, dne 29. septembra 2021
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek