Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3142. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne (za zemljišče s parc. št. 1713/15, k. o. 1738 Dravlje), stran 9349.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 27. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne (za zemljišče s parc. št. 1713/15, k. o. 1738 Dravlje) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče s parcelno številko 1713/15, katastrska občina 1738 Dravlje.
Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne (Uradni list RS, št. 8/17; v nadaljnjem besedilu: OPPN). Po določilih OPPN se zemljišče nahaja v delih prostorskih enot PE1 (kare B) in C1.
Območje se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL – ID) nahaja v delu enote urejanja prostora DR-374 s podrobnejšo namensko rabo IG – gospodarske cone in delu enote DR-516 s podrobnejšo namensko rabo PC – površine pomembnejših cest.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev iz prvega odstavka 10. člena OPPN, ki določa dopustne objekte in dejavnosti v prostorskih enotah PE1 in PE2, in sicer tako, da se za potrebe izvajanja ambulantne dejavnosti v delu obstoječe stavbe na zemljišču s parcelno številko 1713/15, katastrska občina 1738 Dravlje, v skupnem obsegu površine prostora do največ 150 m2 dopusti tudi vrsto stavb 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (samo ambulante). Za potrebe izvajanja ambulantne dejavnosti je treba zagotoviti parkirna mesta za osebna motorna vozila in za kolesa v skladu s parkirnimi normativi za 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante in klinike), določenimi v Preglednici 11 iz prvega odstavka 38. člena OPN MOL – ID.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2328
Št. 35023-26/2020-24
Ljubljana, dne 27. septembra 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković