Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3141. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del), stran 9348.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 27. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele ali dele parcel v katastrski občini 1755 Glince: 454/2, 454/3, 454/4, 455/4, 456/8, 456/9, 506/5, 507/1, 507/6, 508/2, 509/14, 509/15, 512/3, 513/2, 513/3, 513/4, 515/1, 540/6, 542/4, 542/10, 542/12, 542/14, 542/19, 543/14, 544/39, 547/4 in 547/20.
Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del) (Uradni list RS, št. 107/13; v nadaljnjem besedilu: OPPN) ter se po določilih OPPN nahaja v funkcionalnih enotah PE1 in PE2.
Območje se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL – ID) nahaja v delu enote urejanja prostora DR-492 s podrobnejšo namensko rabo SScv – pretežno večstanovanjske površine.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopustijo individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev iz:
– četrte alineje prvega odstavka 16. člena OPPN, ki pri stavbah B1, B2, B3, B4 v prostorski enoti PE1 določa, da je število stanovanjskih enot 48, in sicer tako, da je dopustno skupaj do 60 stanovanjskih enot,
– četrte alineje drugega odstavka 16. člena OPPN, ki pri stavbah G1, G2, G3, G4 v prostorski enoti PE2 določa, da je število stanovanjskih enot 176, in sicer tako, da je dopustno skupaj do 205 stanovanjskih enot,
– zadnje alineje drugega odstavka 16. člena OPPN, ki pri stavbah G5, G6 in B6 v prostorski enoti PE2 določa, da je število stanovanjskih enot 120, in sicer tako, da je dopustno skupaj do 140 stanovanjskih enot,
– tretjega odstavka 35. člena OPPN, ki določa kriterije za izračun parkirnih mest za 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe, 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe: samo stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu poslovanju podjetja, 12301 Trgovske stavbe do 200 m2 bruto tlorisnih površin, 12301 Trgovske stavbe od 200 do 500 m2 bruto tlorisnih površin, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti do 200 m2 bruto tlorisnih površin, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti nad 200 m2 bruto tlorisnih površin, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: ambulante, 12650 Stavbe za šport (brez gledalcev), 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (predšolska vzgoja) in sicer tako, da je treba za potrebe stavb v prostorskih enotah PE1 in PE2 zagotoviti parkirna mesta za osebna motorna vozila in za kolesa v skladu s parkirnimi normativi za 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe, 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (neprofitna najemna stanovanja), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, ki poslujejo s strankami, 12203 Druge poslovne stavbe (mešani programi), 12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina do 200 m2 bruto tlorisne površine), 12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina od 200 do 500 m2 bruto tlorisne površine), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice …) do 200 m2 bruto tlorisne površine, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice …) nad 200 m2 bruto tlorisne površine, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante in klinike), 12650 Stavbe za šport (brez gledalcev), 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (predšolska vzgoja), določenimi v Preglednici 11 iz prvega odstavka 38. člena OPN MOL – ID,
– druge alineje 6. točke 59. člena OPPN, ki določa, da število stanovanj v prostorskih enotah PE1 in PE2 lahko odstopa do +10 % in neomejeno navzdol, in sicer tako, da število stanovanj v prostorskih enotah PE1 in PE2 lahko odstopa le navzdol.
Odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev iz četrte alineje prejšnjega odstavka so dopustna pod pogojem, da se v fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja izdela mobilnostni načrt, s katerim se preveri potrebno število parkirnih mest glede na program v stavbah in število uporabnikov posameznih prevoznih sredstev. Pri tem se upoštevajo namembnost posameznih objektov ter tehnološki proces dejavnosti, dostopnost do javnega potniškega prometa, mešana raba parkirišč glede na namembnost objektov in pričakovana zasedenost v najbolj obremenjenem delu dneva. Mobilnostni načrt potrdi organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za promet.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2322.
Št. 35023-9/2020-41
Ljubljana, dne 27. septembra 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković