Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3140. Sklep o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora GO-224, GO-381, MO-224 in MO-225, stran 9348.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji 27. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora GO-224, GO-381, MO-224 in MO-225 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na prestavitev lokacije Doživljajskega mosta Muste, načrtovanega na zemljišču, ki obsega dele parcel 1085/3, 1085/4, 1085/5 in 1191/1, vse katastrska občina 1730 Moste, ter dele parcel 200/33, 200/36 in 200/51, vse katastrska občina 1732 Štepanja vas, in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v delih enot urejanja prostora: GO-224 s podrobnejšo namensko rabo ZS (površine za oddih, rekreacijo in šport), MO-224 s podrobnejšo namensko rabo VC (celinske vode) ter GO-381 in MO-225 s podrobnejšo namensko rabo ZPp (parki).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja iz prvega odstavka 42. člena odloka OPN MOL ID, ki določa, da se lahko lokacije cestnih mostov in brvi, ki so prikazane na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«, na podlagi projektne rešitve premaknejo do 50,00, in sicer tako, da je dopusten premik mosta ali brvi tudi za več kot 50,00 m, do največ 100,00 m.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2522
Št. 35023-14/2021-36
Ljubljana, dne 27. septembra 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković