Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3139. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, stran 9346.

  
Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in četrte alineje 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji 27. septembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 51/07, 57/08, 53/09, 89/09, 89/11, 10/13, 21/14, 24/15, 84/15, 70/18 in 36/19) se v 5. členu v četrtem odstavku pika na koncu 7. točke nadomesti z vejico in doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. Služba za digitalizacijo.«.
V petem odstavku se 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. Oddelek za zaščito in reševanje.«.
2. člen 
V 8. členu se za zadnjo, sedmo alinejo pika na koncu nadomesti z vejico in dodata novi osma in deveta alineja, ki se glasita:
»– opravlja naloge v zvezi s celostno grafično podobo MOL,
– opravlja naloge s področja marketinga.«.
3. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Služba za razvojne projekte in investicije:
– vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih MOL,
– pripravlja strokovne podlage in koordinira delo na področju načrtovanja in izvajanja razvoja MOL v povezavi z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije,
– usklajuje in vodi aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja MOL v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnosti in združenj,
– sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja,
– zagotavlja izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja MOL, razen tistih, za katere je s tem odlokom ali posebnim predpisom določeno drugače,
– načrtuje, koordinira in zagotavlja izvajanje investicij v šolstvu ter opravlja s tem povezane naloge,
– skrbi za sofinanciranje znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov,
– opravlja naloge na področju promocijsko-informativne dejavnosti MOL, vezane na izvajanje projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, in promocijskih gradiv v ta namen.«.
4. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
Sekretariat mestne uprave:
– opravlja naloge za direktorja mestne uprave,
– opravlja naloge skrbnika centralnega registra tveganj in naloge skrbnika načrta integritete,
– opravlja naloge na področju upravljanja s kadrovskimi viri,
– načrtuje, usmerja, organizira in spremlja izobraževanje in strokovno usposabljanje zaposlenih v mestni upravi,
– opravlja naloge na področju sistema plač v mestni upravi in zagotavlja podatke za obračun plač in drugih osebnih prejemkov,
– opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo dela mestne uprave in sistemizacijo delovnih mest,
– opravlja naloge za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– opravlja naloge upravljanja z dokumentarnim gradivom in naloge glavne pisarne,
– načrtuje in zagotavlja izvedbo načrta nabave pisarniškega materiala, računalniške opreme ter prevoznih in drugih sredstev za potrebe mestne uprave in organov MOL,
– zagotavlja organizacijo in delovanje arhiva in knjižnice,
– zagotavlja tiskanje in razmnoževanje gradiv za potrebe MOL,
– zagotavlja izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja poslovnih stavb in prostorov v uporabi mestne uprave in organov MOL,
– opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij MOL.
5. člen 
Za spremenjenim 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen 
Služba za digitalizacijo:
– opravlja naloge na področju digitalnega razvoja in inovacij ter operativnega vzdrževanja informacijsko-komunikacijske tehnologije,
– opravlja naloge in skrbi za razvoj na področju podatkovne analitike v MOL,
– pripravlja predloge in koordinira izvajanje strategije digitalnega razvoja MOL,
– pripravlja smernice razvoja na področju digitalizacije, strategijo digitalnega razvoja in akcijske načrte digitalnega razvoja po posameznih strokovnih in vsebinskih sklopih,
– vodi in usklajuje proces digitalnega razvoja tako v mestni upravi, kot v pravnih osebah, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL,
– skrbi za vzpostavitev in delovanje urbane digitalne platforme MOL,
– spremlja razvoj in sodeluje pri usklajevanju novih rešitev na področju geografskega informacijskega sistema,
– načrtuje, vodi in koordinira uvedbo novih in inovativnih digitalnih rešitev,
– skrbi za preobrazbo poslovanja in procesov v smeri brezpapirnega poslovanja,
– zagotavlja strokovno pomoč in podporo organom mestne uprave pri vsebinski zasnovi, vzpostavljanju in poenoteni uporabi digitalnih rešitev,
– pripravlja strokovna mnenja na področju digitalizacije,
– opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev na področjih digitalizacije in podpore informacijske tehnologije,
– skrbi za informacijsko povezljivost MOL s pravnimi osebami, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL,
– vzpostavlja in tehnično vzdržuje sistemsko infrastrukturo,
– vzpostavlja in tehnično vzdržuje skupne večnamenske baze podatkov,
– vzpostavlja in tehnično vzdržuje informacijske sisteme in računalniške aplikacije mestne uprave,
– vzdržuje, posodablja in razvija komunikacijsko omrežje mestne uprave,
– vzdržuje in posodablja geografski informacijski sistem mestne uprave,
– nabavlja, postavlja in vzdržuje osebno, omrežno in strežniško računalniško opremo mestne uprave,
– skrbi za tiskalniško opremo mestne uprave,
– opravlja naloge s področja informacijske varnostne politike MOL,
– vodi evidenco licenc ter šifer in gesel uporabnikov za posamezna programska orodja.
6. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
Oddelek za ravnanje z nepremičninami:
– opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja in za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem MOL, razen za pridobivanje stanovanj skladno s stanovanjskim programom MOL ali sklepom župana ter za razpolaganje z nepremičnim premoženjem, ki je v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada MOL,
– opravlja naloge upravljanja z zemljišči ter s poslovnimi stavbami in prostori, ki jih MOL oddaja v najem, brezplačno uporabo ali občasno uporabo, razen nalog, za katere so pristojni drugi organi mestne uprave,
– opravlja naloge upravljanja s poslovnimi stavbami in prostori v uporabi mestne uprave in organov MOL, razen nalog, za katere so pristojni drugi organi mestne uprave,
– opravlja naloge upravljanja s počitniškimi kapacitetami za potrebe zaposlenih v MOL in drugih upravičencev,
– opravlja naloge za zemljiškoknjižno urejanje vsega nepremičnega premoženja, razen za stanovanja, ki so pridobljena skladno s stanovanjskim programom MOL ali sklepom župana ter za razpolaganje z nepremičnim premoženjem, ki je v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada MOL,
– opravlja naloge zemljiške politike MOL in naloge v zvezi z opremljanjem zemljišč,
– opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka na premoženje MOL,
– odmerja komunalni prispevek,
– opravlja naloge za razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi,
– sodeluje pri pripravi pogodb v zvezi z obremenjevanjem nepremičnin s stvarnimi pravicami,
– pripravlja soglasja v zvezi z nepremičninami v lasti MOL,
– zagotavlja izvajanje geodetskih del, potrebnih za urejanje nepremičnin MOL, ter sodeluje z državnimi organi pri izvajanju geodetskih del iz pristojnosti države,
– vodi postopke za uveljavljanje zakonite predkupne pravice,
– vodi evidenco nepremičnin v lasti MOL.«.
7. člen 
V 19. členu se v enajsti alineji besedilo »kolesarstva in elektromobilnosti« nadomesti z besedama »trajnostne mobilnosti«.
8. člen 
V 20. členu se črta druga alineja.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta druga in tretja alineja.
9. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
Oddelek za zaščito reševanje:
– oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje,
– vodi sistem zaščite in reševanja ter izvaja operativne naloge.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Župan uskladi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upraviMestne občine Ljubljanas tem odlokom v roku dveh mesecev od njegove uveljavitve.
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-60/2007-46
Ljubljana, dne 27. septembra 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković