Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3136. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP GOL 135 (občina Krško), stran 9345.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZIUOPDVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 25. seji, dne 23. 9. 2021, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP GOL 135 (občina Krško) 
I. 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP GOL 135 na območju občine Krško. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d. CKŽ 59, 8270 Krško.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2426.
II. 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve z oznako GOL 135.
Območje lokacijske preveritve zajema dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1840/22, 1840/31, 1840/32 ter del 3348/1, vse k.o. Ravno. Velikost izvorno določenega stavbnega zemljišča je 11.138,00 m2. Od tega zavzema namenska raba razpršene poselitve-As 9807.07 m2; površine cest, na območju katerih je določena svoja namenska raba prostora-PC pa 1330.93 m2.
Na območju razpršene (posamične) poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje na način, da se v jugozahodnem delu izvorno določenega stavbnega zemljišča s parcelno številko 1840/31-del, k.o. Ravno predlaga zmanjšanje stavbnega zemljišča (As) v velikosti 91,38 m2 (sprememba iz As v K2), površina zmanjšanega stavbnega zemljišča se nadomesti na delu zemljišč s parcelnima številkama 1840/22, 1840/32, obe k.o. Ravno, kjer se hkrati stavbno zemljišče As poveča za 598,01 m2, kar predstavlja 5,37 % povečanje izvornega stavbnega zemljišča, določenega v OPN.
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na grafičnem prikazu in digitalnem podatku shp.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-3/2021-O509
Krško, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko