Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3135. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Smednik – EUP SME 05 (občina Krško), stran 9345.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZIUOPDVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 25. seji, dne 23. 9. 2021, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Smednik – EUP SME 05 (občina Krško) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki zajema stavbni del zemljišča s parc.št. 26/8, k.o. Smednik. Gradnja nove stanovanjske stavbe je načrtovana na mestu nekdanjega, danes že porušenega gospodarskega objekta.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2392.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP), ki so določeni v Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15, 40/17 – obv. razl. in 61/19) za enoto urejanja prostora iz prejšnjega člena.
3. člen 
Predlog individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev se nanaša na etažnost in tlorisno velikost načrtovane stanovanjske stavbe.
Za izvedbo investicijske namere je predlagano individualno odstopanje od veljavnih prostorskih izvedbenih pogojev tako, tako da se v 4. točki 157. člena odloka o OPN Krško določi odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za SME 005, ki se glasi:
SME 005
Na območju dela zemljišča s parcelno številko 26/8, k.o. Smednik je maksimalna tlorisna velikost stanovanjske stavbe na stiku z zemljiščem (brez teras, nadstreškov, ipd.) 170 m2. Dopustna etažnost stavbe je P+1.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-4/2021-O509
Krško, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko