Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3134. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora – nadstrešnica za Bibliobus – EUP KRŠ 0219 (CU) (občina Krško), stran 9344.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZIUOPDVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 25. seji, dne 23. 9. 2021, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora – nadstrešnica za Bibliobus – EUP KRŠ 0219 (CU) (občina Krško) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednja zemljišča s parc. št. 52/2-del, *532/1-del, *532/2-del, k.o. 1350 Krško.
Namen lokacijske preveritve je, skladno s tretjo alinejo 127. člena ZUreP-2, da se za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.
Območje lokacijske preveritve se nahaja na območju EUP KRŠ 0219 z namensko rabo CU – območja centralnih dejavnosti. Na območju velja OPPN za ureditev dela starega mestnega jedra Krško – umestitev knjižnice.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2430.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve se dopusti ureditev utrjenega parkirišča z nadstrešnico za Bibliobus. Ureditev je predvidena do izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih v veljavnem OPPN za ureditev dela starega mestnega jedra Krško – umestitev knjižnice, oziroma najdlje za dobo sedmih let od sprejema sklepa o lokacijski preveritvi.
Ureditev je dopustna pod sledečimi pogoji:
– v sklopu obstoječega parkirišča je, na območju lokacijske preveritve, dopustno urediti parkirno mesto za Bibliobus, v tlakovani površini dimenzij do 6 x 16 m, ki se prometno naveže na vozne površine obstoječega parkirišča. Odvodnjavanje se naveže na obstoječi kanalizacijski sistem parkirišča. Parkirno mesto se lahko nadkrije z nadstrešnico (okvirnih dimenzij 4 x 12 m, višina ne sme presegati 5 m).
– investitor mora za poseg znotraj varovalnega pasu pridobiti soglasje ali mnenje upravljavca ceste.
– v največji možni meri je potrebno ohranjati obstoječo vegetacijo ob cesti, le-to je potrebno med gradnjo zavarovati pred poškodbami.
– začasna raba je predvidena le do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev, določenih v veljavnem prostorskem aktu (OPPN), oziroma najdlje za dobo sedem (7) let.
– v primeru potreb za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev, določenih v veljavnem OPPN, ali po preteku obdobja začasne rabe je investitor dolžan na lastne stroške odstraniti nadstrešek in površine povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2021-O509
Krško, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko