Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško, stran 9339.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18, 19/19), VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US RS, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US), 218. člena ter od 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – odločba US RS, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US RS, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US RS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odločba US RS, 19/15, 66/17, 61/17 – GZ) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 25. seji, dne 23. 9. 2021, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško 
1. člen 
Prva alineja prvega odstavka 2. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško (Uradni list RS, št. 76/19) se črta.
2. člen 
V tretjem odstavku 6. člena besedo »prijave« nadomesti beseda »vloge«.
3. člen 
V četrtem odstavku 6. člena besedo »prijaviti« nadomesti beseda »sporočiti«.
4. člen 
Črta se 15. člen.
5. člen 
Črta se 16. člen.
6. člen 
V prvi alineji prvega odstavka 20. člena besedo »prijavi« nadomesti beseda »sporoči«.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2022.
Št. 422-2/2019-O505
Krško, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko