Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3130. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Krško za območji stavbnih zemljišč v katastrskih občinah Stara vas in Videm, stran 9339.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 189. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZIUOPDVE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 25. seji, dne 23. 9. 2021, sprejel
O D L O K 
o določitvi območja predkupne pravice Občine Krško za območji stavbnih zemljišč v katastrskih občinah Stara vas in Videm 
1. člen
S tem odlokom občina določi območje predkupne pravice občine na nepremičninah na območju poselitve v katastrskih občinah Stara vas in Videm, skladno s priloženo grafično prilogo.
2. člen 
Za območje predkupne pravice se določijo:
1. nepremičnine, ki trenutno predstavljajo območje proizvodnje papirja v lasti družbe Vipap Videm Krško, d.d.:
parc. št. 863, parc. št. 923, parc. št. 867, parc. št. 886, parc. št. 957/6, parc. št. 940, parc. št. 931, parc. št. 888, parc. št. 917, parc. št. 922/6, parc. št. 870, parc. št. 905, parc. št. 947, parc. št. 869, parc. št. 908, parc. št. 957/3, parc. št. 856/2, parc. št. 903, parc. št. 922/9, parc. št. 922/2, parc. št. 893, parc. št. 864, parc. št. 327/1, parc. št. 856/3, parc. št. 854, parc. št. 868, parc. št. 960, parc. št. 897/2, parc. št. 914, parc. št. 916, parc. št. 944, parc. št. 895, parc. št. 924, parc. št. 875, parc. št. 942, parc. št. 910, parc. št. 894, parc. št. 899, parc. št. 873, parc. št. 884, parc. št. 945, parc. št. 882, parc. št. 922/8, parc. št. 855, parc. št. 861, parc. št. 874, parc. št. 904, parc. št. 871, parc. št. 936, parc. št. 862, parc. št. 918, parc. št. 900, parc. št. 878, parc. št. 950, parc. št. 885, parc. št. 887, parc. št. 901, parc. št. 953/3, parc. št. 897/1, parc. št. 902, parc. št. 922/4, parc. št. 801/2, parc. št. 881, parc. št. 959/1, parc. št. 927, parc. št. 957/7, parc. št. 922/5, parc. št. 957/5, parc. št. 935, parc. št. 957/4, parc. št. 919, parc. št. 860, parc. št. 892/1, parc. št. 932, parc. št. 952/1, parc. št. 892/2, parc. št. 872, parc. št. 877, parc. št. 958, parc. št. 933, parc. št. 951/4, parc. št. 880, parc. št. 890, parc. št. 889/1, parc. št. 922/1, parc. št. 852, parc. št. 956, parc. št. 948, parc. št. 912, parc. št. 928, parc. št. 856/4, parc. št. 951/5, parc. št. 949, parc. št. 922/7, parc. št. 883, parc. št. 865, parc. št. 907, parc. št. 915, parc. št. 879, parc. št. 913, parc. št. 920, parc. št. 866, parc. št. 911, parc. št. 961, parc. št. 891, parc. št. 896, parc. št. 876, parc. št. 853, parc. št. 909, parc. št. 946, parc. št. 957/2, parc. št. 953/2, parc. št. 941, parc. št. 952/2, parc. št. 898, parc. št. 856/1 in parc. št. 934, vse k.o. 1316 – Stara vas, oziroma skladno z grafično prilogo, ki je na vpogled na pristojnem oddelku Občine Krško;
2. nepremičnine, ki trenutno predstavljajo območje v lasti družbe Labod konfekcija, d.d. v stečaju parc. št. 1/8, parc. št. 1/9 in parc. št. 1/10, vse k.o. 1315 – Videm, oziroma skladno z grafično prilogo, ki je na vpogled na pristojnem oddelku Občine Krško.
3. člen 
O uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice na nepremičninah in o nakupu nepremičnin odloča pristojni organ.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-226/2021-O506
Krško, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko