Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3125. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje, stran 9335.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21), 16. členaOdloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje (Uradni list RS, št. 41/97, 47/06, 78/08, 16/10 in 6/16) ter na Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje 
I. 
V Svet Glasbene šole Grosuplje se za predstavnika ustanovitelja – Občine Ivančna Gorica imenuje
– Robert Kohek.
II. 
Mandatna doba predstavniku iz prejšnjega člena prične teči z dnem imenovanja v Svet Glasbene šole Grosuplje in traja 4 leta.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0032/2021-3
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad