Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3124. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični, stran 9335.

  
V skladu s 1. členom Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 
I. 
V Svet javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični se za predstavnika Občine Ivančna Gorica imenuje:
– Janez Mežan.
II. 
Mandatna doba predstavniku iz prejšnjega člena prične teči z dnem imenovanja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok in traja 4 leta.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0028/2021-4
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad