Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3123. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica, stran 9334.

  
Na podlagi 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2797) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica 
I. 
V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica se kot predstavniki ustanovitelja Občine Ivančna Gorica imenujejo:
1. Adolfa Majda Verbič
2. Franc Koželj
3. Magdalena Butkovič
4. Sabina Zadel Topić.
II. 
Mandatna doba predstavnikov iz prejšnjega člena začne teči z dnem imenovanja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica in traja 4 leta.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0034/2021-7
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad