Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3122. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Zagradec, stran 9334.

  
Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zagradec (Uradni list RS, št. 6/21) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. seji dne 29. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Zagradec 
I. 
V Svet javnega zavoda Osnovna šola Zagradec se za predstavnike ustanovitelja Občine Ivančna Gorica imenujejo:
1. Anica Kozinc
2. Robert Hočevar
3. Slavko Zaletelj.
II. 
Mandatna doba predstavnikom iz prejšnjega člena prične teči z dnem imenovanja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Zagradec in traja 4 leta.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0030/2021-9
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad