Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3121. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, stran 9334.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji 29. septembra 2021 sprejel
S P R E M E M B E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica 
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo) se 15. člen črta.
2. člen 
V 87. členu se besedilo »Uradnem listu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Uradnem glasilu e-občina«.
3. člen 
Te spremembe poslovnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 037-0001/2013
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad