Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3120. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica, stran 9333.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji 29. septembra 2021 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Ivančna Gorica 
1. člen 
V Statutu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) se 41. člen spremeni tako, da se glasi:
»41. člen 
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev oziroma sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena.
Nadzorni odbor posreduje letno poročilo in poroča o svojem delu županu in občinskemu svetu.
Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, če je izrecno vabljen na sejo, ki se nanaša na vsebino delovanja nadzornega odbora ali če se na seji obravnavajo druge zadeve za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo.«.
2. člen 
V prvem odstavku 47. člena se besedilo »v petnajstih dneh od dokončnosti poročila« nadomesti z besedilom »v roku petnajstih dni«.
3. člen 
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen 
Nadzorovani organ je dolžan spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan oziroma organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati z zakoni, podzakonskimi akti in akti občine, ki se nanašajo na delo nadzornega odbora ter z za poslovanje občine pomembnimi odločitvami.
Župan je dolžan vabiti na seje občinskega sveta predsednika nadzornega odbora, kadar se obravnavajo točke dnevnega reda, ki se nanašajo na vsebino delovanja nadzornega odbora.«.
4. člen 
100. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»100. člen 
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
1. oskrbo s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
4. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. pokopališko in 24-urno dežurno pogrebno službo,
9. vzdrževanje občinskih javnih cest,
10. javno razsvetljavo,
11. pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.«.
5. člen 
V 124. členu se besedilo »Uradnem listu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Uradnem glasilu e-občina«.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Občinski organi uskladijo občinske predpise s temi spremembami in dopolnitvami statuta najpozneje v treh mesecih od njihove uveljavitve.
7. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2011
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
 
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad