Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3119. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9333.

  
Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 18. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 1425/2, k.o. 1993 Zaklanec (ID 7176272)
– parc. št. 1728/4, k.o. 1992 Horjul (ID 6917162)
– parc. št. 1728/5, k.o. 1992 Horjul (ID 6917161).
II. 
Nepremičnine iz I. točke prenehajo imeti status javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, matična številka: 1332180000, do deleža 1/1.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2021-1
Horjul, dne 22. septembra 2021
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil