Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3118. Odlok o plakatiranju, stran 9332.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet občine Horjul na 18. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o plakatiranju 
1. člen 
S tem odlokom se določajo plakatna mesta, pogoji, načini in obveznosti za izvajanje plakatiranja, oglaševanja in reklamiranja.
2. člen 
Plakatna mesta so stalna in premična.
Stalna plakatna mesta so oglasni stebri in samostojno stoječe table ali na stene pritrjene table. Premična plakatna mesta pa so panoji in transparenti.
3. člen 
Za postavljanje začasnih premičnih plakatnih mest (panojev) in transparentov si mora naročnik predhodno pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
4. člen 
Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na stalnih plakatnih mestih, ki so določena s tem odlokom, in sicer:
Horjul:
– oglasna deska v obliki kozolčka v Lipalci na križišču Vrhniške ceste s Cesto pod gozdom,
– kovinska oglasna deska med cerkvijo in občinsko stavbo (pri Muh),
– oglasna deska pritrjena na objektu Slovenska cesta 7,
– kovinska oglasna deska na avtobusni postaji v Horjulu, Ljubljanska cesta,
– kovinska oglasna deska na križišču med Ljubljansko cesto in Staro cesto (pri Metrelu).
Koreno:
– oglasna deska v obliki kozolčka pri hiši Koreno št. 1.
Lesno Brdo:
– oglasna deska v obliki kozolčka pri mostu (pri Mostarju).
Ljubgojna:
– oglasna deska v obliki kozolčka pri hiši Ljubgojna 2.
Podolnica:
– Oglasna tabla pri avtobusni postaji smer Horjul–Ljubljana,
– Oglasna tabla pri znamenju v središču vasi.
Samotorica:
– oglasna deska v obliki kozolčka na križišču: cerkev–Seč–Tomin.
Vrzdenec:
– oglasna deska na stavbi trgovine Zelene doline,
– oglasna tabla v obliki kozolčka pri kapelici oziroma avtobusni postaji.
Zaklanec:
– oglasna deska v obliki kozolčka pri avtobusni postaji iz smeri Ljubljana.
Žažar:
– oglasna tabla na gospodarskem objektu Žažar št. 3.
5. člen 
Plakatiranje in oglaševanje izven zgoraj navedenih plakatnih mest je prepovedano, razen če je bilo za to izdano soglasje občinskega organa.
Če se opravi nameščanje plakatov in oglasov na nedovoljenih mestih in če ni možno na kraju samem ugotoviti osebe, ki je plakate namestila, je za izvedbo plakatiranja odgovorna oseba, pravna oseba ali organizator prireditve.
6. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski inšpektorat.
7. člen 
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 2.,3., 4., in 5. člena tega odloka, se kaznuje z globo 500 evrov.
Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja svojo dejavnost se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo 250 evrov.
Fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo 100 evrov.
8. člen
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok št. 0392-0008/2008 z dne 16. 9. 2008.
9. člen 
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2021-1
Horjul, dne 22. septembra 2021
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil