Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3113. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Cerknica, stran 9322.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 2. člena Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 106/21) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – UPB1) je Občinski svet Občine Cerknica na 19. redni seji dne 23. 9. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o protokolarnih obveznostih Občine Cerknica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvodne določbe) 
(1) S tem pravilnikom se določijo protokolarni dogodki in pravila, pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev in občinske uprave pri organiziranju in izvedbi protokolarnih dogodkov ter način financiranja izvajanja protokolarnih obveznosti Občine Cerknica (v nadaljevanju: občina).
(2) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vrste protokolarnih dogodkov) 
(1) Kot protokolarni dogodki se štejejo:
– uradni in delovni obiski v občini, izven nje in izven meja Republike Slovenije,
– občinske proslave in druge prireditve občinskega pomena,
– slovesnosti ob podelitvi občinske nagrade, priznanj, naziva častni občan,
– sprejemi, ki jih prireja župan,
– pogrebi, žalne slovesnosti, polaganje vencev,
– slovesni podpisi pogodb in drugih uradnih listin, pomembnih za občino,
– drugi protokolarni dogodki.
(2) Ob izjemnih dogodkih, ki niso določeni s tem pravilnikom, protokolarne obveznosti in aktivnosti občine določi župan za vsak primer posebej.
II. URADNI IN DELOVNI OBISKI 
3. člen 
(uradni in delovni obiski gostov) 
(1) Uradni obiski v občini so obiski delegacij iz občin ali državnih organov drugih držav oziroma občin ali državnih organov Republike Slovenije in iz regij, ki se na eni ali drugi strani izvedejo na podlagi pisnega vabila. Za vabila se uporablja protokolarni papir. Naslovnike se na kuverto napiše ročno.
(2) Delovni obiski so obiski delegacij iz občin ali državnih organov drugih držav oziroma občin ali državnih organov Republike Slovenije in iz regij, ki se na eni ali drugi strani izvedejo na podlagi pisnega vabila.
(3) Za obiske poslancev državnega zbora, državnega sveta in drugih najvišjih državnih organov, za katere ne veljajo predpisi o protokolarnih pravilih na državni ravni, veljajo praviloma določila, ki veljajo za delovne obiske po tem pravilniku.
(4) Ob uradnih in delovnih obiskih je gostitelj župan občine. Ob delovnih obiskih iz drugega odstavka tega člena je gostitelj lahko tudi podžupan ali član občinskega sveta po pooblastilu župana. Pri drugih obiskih je gostitelj lahko tudi podžupan, član občinskega sveta ali direktor občinske uprave po pooblastilu župana.
(5) Goste ob uradnih obiskih ob prihodu v občino pozdravi oziroma se ob odhodu od njih poslovi župan s sodelavci, v primeru nujne zadržanosti župana pa podžupan po njegovem pooblastilu. V drugih primerih lahko gosta z delegacijo pozdravi oziroma se od njega poslovi član občinskega sveta ali direktor občinske uprave po pooblastilu župana.
4. člen 
(opredelitev in priprava obiskov) 
(1) Uradni in delovni obiski delegacij iz drugih držav v občini praviloma trajajo do vključno štiri dni. Enako velja za uradne obiske najvišjih predstavnikov Občine Cerknica v drugih državah.
(2) Uradni in delovni obiski delegacij iz občin Republike Slovenije praviloma trajajo en dan. Enako velja za uradne obiske najvišjih predstavnikov Občine Cerknica v drugih občinah Republike Slovenije.
(3) Ob uradnih in delovnih obiskih delegacij se stroški na območju Občine Cerknica in prevozov uradnih oseb krijejo praviloma iz občinskega proračuna.
(4) Ob uradnih in delovnih obiskih je zastava države gosta, ki ni iz Republike Slovenije, izobešena pred vsemi poslopji, kjer potekajo pogovori v okviru uradnega programa obiska.
(5) V prostorih Občine Cerknica se hrani knjiga gostov, v katero se v okviru pozdravnega ceremoniala vpišejo vodje delegacij ali posamični gostje ob uradnih in delovnih obiskih.
(6) Zastava Evropske unije se uporablja v skladu z veljavno zakonodajo.
(7) Zastava, grb, pečat in razpoznavni slikovni znak Občine Cerknica se uporabljajo v skladu z občinskimi predpisi in drugo veljavno zakonodajo. Sobote, nedelje, prazniki in dela prosti dnevi praviloma niso protokolarni dnevi za uradne obiske. Protokolarni čas je praviloma od 9. do 21. ure.
5. člen 
(izvedba uradnega in delovnega obiska) 
(1) Ob uradnih in delovnih obiskih župan določi sestavo svoje delegacije, ki šteje do vključno pet članov, in sodelujoče na protokolarnih obveznostih, povezanih z izvedbo obiskov.
(2) Ob uradnih obiskih lahko župan priredi svečano kosilo ali večerjo. Pri obedih je zdravica praviloma ustna na začetku obeda oziroma se to določi v dogovoru z drugo stranjo. Miza obeda je okrašena s cvetličnim aranžmajem. Ob delovnih obiskih lahko župan priredi delovni zajtrk ali večerjo.
(3) Župan ob uradnem obisku izroči vodji delegacije protokolarno darilo na način, ki je predhodno dogovorjen med obema delegacijama. Člani delegacije prejmejo protokolarno darilo manjše vrednosti.
6. člen 
(darila) 
(1) Protokolarna darila so darila, ki jih podarijo predstavniki drugih državnih organov, drugih držav in mednarodnih organizacij ter institucij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah. Praviloma so vsebinsko povezana z Občino Cerknica. Vrednost posamičnega protokolarnega darila praviloma ne sme presegati vrednosti 100 evrov.
(2) Ob uradnih in delovnih obiskih prejmejo vsi člani delegacij protokolarna darila. V primeru obiskov iz tretjega odstavka 3. člena se podelijo priložnostna darila.
(3) Priložnostna darila so darila manjše vrednosti, ki se jih tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostnih, zaključkih izobraževanja, usposabljanja, ob praznikih ipd.) ali ob opravljanju diplomatskih aktivnosti, njihova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100 evrov, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila.
(4) Za izbiro, pripravo, usklajevanje in nabavo daril skrbi občinska uprava.
7. člen 
(uradni in delovni obiski predstavnikov Občine Cerknica) 
(1) Ob uradnih in delovnih obiskih predstavnikov Občine Cerknica, občinska uprava sodeluje s koordinatorjem gostitelja pri organizacijskih in protokolarnih vprašanjih.
(2) Ob uradnih in delovnih obiskih se gostitelju izroči protokolarno darilo v skladu s tem pravilnikom in protokolarno prakso gostitelja.
(3) Sestavo delegacije uradnih in delovnih obiskov občine določi župan. Pri številu članov delegacije velja načelo recipročnosti, razen kadar gre za prvi obisk. Pri prvem obisku lahko število članov delegacije šteje največ pet članov.
III. OBČINSKE PROSLAVE IN DRUGE PRIREDITVE 
8. člen 
(vrste proslav in prireditev) 
(1) Proslave ob državnih in občinskem prazniku, tradicionalne in druge prireditve, pomembne za občino, organizira občinska uprava sama ali v sodelovanju z drugimi organizacijami.
(2) Občina Cerknica ob sodelovanju krajevnih skupnosti, javnih zavodov, društev in zvez društev s sedežem na območju Občine Cerknica, organizira proslave in druge svečanosti ob naslednjih občinskih in državnih praznikih:
– slovenskem kulturnem prazniku – 8. februarja,
– prireditev za praznik dan boja proti okupatorju in praznik dela,
– prazniku Občine Cerknica – 12. junij,
– dnevu državnosti – 25. junija,
– dnevu samostojnosti in enotnosti – 26. decembra.
(3) Organizator prireditev zagotovi neoviran dostop do prireditvenih prostorov za invalide in starejše.
(4) Župan Občine Cerknica je ob občinskem prazniku 12. junija, gostitelj slavnostne seje občinskega sveta Občine Cerknica, na kateri se podelijo občinska priznanja (naziv častni občan, priznanje 12. junij, zlati, srebrni in bronasti taborski znak).
(5) Zastavi Evropske unije in Republike Slovenije sta z zastavo Občine Cerknica stalno izobešeni na poslopjih Občine Cerknica ter javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Cerknica.
(6) Županove insignije se uporabljajo v skladu z občinskimi predpisi, ki urejajo uporabo razpoznavnega slikovnega znaka, grba, zastave, insignij, pečata ter aplikacij Občine Cerknica.
9. člen 
(izvedba proslav in prireditev) 
(1) Za organizacijo prireditve praznik dan boja proti okupatorju in praznik dela, prireditve ob dnevu državnosti – Poletni večer in prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti – božično-novoletni koncert se izvede Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih prireditev, ki so v interesu Občine Cerknica. Za prireditve iz drugega odstavka 8. člena in ostale prireditve v interesu občine koordinatorja določi občinska uprava.
(2) Slavnostni govornik na proslavah ob državnih praznikih je župan Občine Cerknica. Po pooblastilu župana je lahko slavnostni govornik tudi član Občinskega sveta Občine Cerknica. Na povabilo župana je lahko slavnostni govornik tudi član Vlade RS, Državnega sveta RS ali Evropskega parlamenta.
(3) Slavnostni govornik na proslavi ob občinskem prazniku je župan Občine Cerknica. Po pooblastilu župana je lahko slavnostni govornik tudi podžupan ali član Občinskega sveta Občine Cerknica. Slavnostni govornik je lahko kateri izmed prejemnikov naziva častni občan Občine Cerknica v skladu z odlokom, ki ureja priznanja Občine Cerknica.
(4) Delegacije na komemoracijah ob dnevu spomina na mrtve vodi župan. Člani delegacij so člani občinskega sveta. Govornik je župan. Govornik je lahko v primeru nujne zadržanosti župana tudi član Občinskega sveta Občine Cerknica, ki ga določi župan.
(5) Župan na dogodkih iz drugega odstavka 8. člena nosi župansko protokolarno ovratnico – lento.
(6) O seznamu vabljenih na proslave in prireditve iz prejšnjega člena odloča župan. Obvezno so povabljeni občinski in državni funkcionarji v občini Cerknica. Seznam povabljencev se dopolni priložnostno glede na naravo prireditve.
(7) Vabila za prireditve iz drugega odstavka 8. člena so oblikovana v skladu s celostno podobo Občine Cerknica in vsebujejo prepoznavne grafične elemente (dvobojnica, trsje).
(8) Na podlagi vabila se župan udeleži slovesnosti krajevnih in vaških skupnosti ter javnih zavodov. Župana lahko nadomešča član občinskega sveta.
(9) Proslave in prireditve iz prejšnjega člena se financirajo iz občinskega proračuna. Sredstva, potrebna za njihovo izvedbo, so lahko tudi donatorska ali sponzorska.
(10) Ob začetku proslav in prireditev iz prejšnjega člena se izvede himna Republike Slovenije. Zastave se izobešajo v skladu s predpisi, ki urejajo grb, zastavo in himno Republike Slovenije.
10. člen 
(sprejemi, ki jih prireja župan) 
(1) Župan lahko priredi sprejem za občane, skupine občanov, društva ali druge, ki so dosegli pomembne uspehe ali zasluge, doma ali izven države na področjih gospodarstva, kulture, znanosti in raziskav, šolstva, športa, zdravstva, humanitarnih dejavnosti, varnosti, varstva pred naravnimi nesrečami, gasilstva in drugih področjih, pomembnih za osebe ali skupine iz Občine Cerknica in za Občino Cerknica.
(2) Župan lahko priredi sprejem tudi za osebe, ki niso občani občine, vendar so s svojimi zaslugami pomembno vplivali na razvoj občine, prispevali k njeni razpoznavnosti in blaginji občanov Cerknice, ali je to v interesu občine.
(3) Udeležencem sprejemov iz prvega odstavka tega člena se lahko izreče ali podeli pisna zahvala Občine Cerknica in priložnostno darilo v skladu s tem pravilnikom.
(4) Sprejemi se prirejajo ob delavnikih, praviloma v času od 11. do 20. ure. Na sprejeme so vabljeni člani občinskega sveta in mediji. Vabljena je lahko širša javnost. Izjemoma se sprejemi priredijo ob sobotah in nedeljah.
11. člen 
(slovesni podpisi listin) 
(1) Podpisi listin o medobčinskem sodelovanju, o sodelovanju z gospodarskimi družbami, o sodelovanju pri projektih, velikega pomena za Občino Cerknica, se opravijo na slovesen način.
(2) Slovesno se lahko opravijo podpisi tudi drugih listin, pomembnih za Občino Cerknica.
IV. DRUGE PROTOKOLARNE OBVEZNOSTI OBČINE 
12. člen 
(občinski funkcionarji) 
(1) Aktivnim občinskim funkcionarjem (župan, podžupan, član občinskega sveta) občina ob smrti izkaže pozornost:
– s cvetličnim aranžmajem in z govorom župana ali drugega občinskega funkcionarja ob grobu, v primeru izražene želje svojcev,
– s sožalno brzojavko,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave,
– z odprtjem žalne knjige.
(2) Nekdanjim županom občina izkaže pozornost ob smrti:
– s cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom župana ali drugega občinskega funkcionarja ob grobu, v primeru izražene želje svojcev,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave ob smrti.
(3) Nekdanjim občinskim funkcionarjem (podžupan, član občinskega sveta) občina ob smrti izkaže pozornost:
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave ob smrti,
– s sožalno brzojavko.
13. člen 
(prejemniki naziva častni občan in drugih občinskih priznanj) 
(1) Častnim občanom občina izkaže pozornost
– s svečano podelitvijo naziva na osrednji proslavi ob občinskem prazniku,
– s cvetličnim aranžmajem ob smrti ter z govorom ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan ali drug občinski funkcionar, v primeru izražene želje svojcev,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave ob smrti,
– z odprtjem žalne knjige.
(2) Občina izkaže pozornost prejemnikom občinskih priznanj:
– s svečano podelitvijo priznanja na osrednji proslavi ob občinskem prazniku.
14. člen 
(javni uslužbenci in upokojenci občinske uprave) 
V primeru smrti javnega uslužbenca ali upokojenca občinske uprave se izkaže spoštovanje:
– s cvetličnim aranžmajem,
– s sožalno brzojavko,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave ob smrti.
15. člen 
(ožji sorodniki funkcionarja ali javnega uslužbenca) 
V primeru smrti ožjega sorodnika občinskega funkcionarja in javnega uslužbenca (zakonec, izvenzakonski partner, otroci, tudi izvenzakonski, ter posvojenci in starši) se svojcem pošlje sožalna brzojavka in cvetlični aranžma.
V. KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(izvedba predpisa) 
(1) Protokolarne zadeve po tem pravilniku pripravlja in izvaja občinska uprava, ki skrbi za njihovo vsebinsko, organizacijsko in tehnično izvedbo.
(2) Sredstva za financiranje posameznih protokolarnih dogodkov iz tega pravilnika se zagotavljajo v občinskem proračunu.
(3) O vseh dogodkih, ki jih ureja ta pravilnik, se sproti obvešča javnost in hrani arhiv.
17. člen 
(smiselna uporaba) 
Za protokolarna pravila in obveznosti, ki niso urejena s tem pravilnikom, se smiselno uporablja Protokol Republike Slovenije.
18. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2021
Cerknica, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar