Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3112. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2021 (2), stran 9319.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 10., 19., 66.–68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 18. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2021 (2) 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
66.975.634
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
57.634.541
70
DAVČNI PRIHODKI
39.305.329
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
27.738.647
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
10.406.100
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.160.582
71
NEDAVČNI PRIHODKI
18.329.212
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
14.938.872
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
44.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
459.254
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
373.672
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
2.513.414
72
KAPITALSKI PRIHODKI
4.922.500
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
2.722.500
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
2.200.000
73
PREJETE DONACIJE
31.300
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
31.300
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.354.467
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.197.016
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV
1.157.451
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUG. DRŽAV
32.826
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
32.826
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
67.510.926
40
TEKOČI ODHODKI
15.223.766
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4.299.956
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
647.685
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
8.381.125
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
335.000
409
REZERVE
1.560.000
41
TEKOČI TRANSFERI
27.159.894
410
SUBVENCIJE
3.312.630
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
11.314.096
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
479.682
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
12.053.486
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
22.640.231
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
22.640.231
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.487.035
431
INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
318.276
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.168.759
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I–II)
–535.292
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
91.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
91.000
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
91.000
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMEN. PREMOŽ. V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV–V)
–91.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
3.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
3.000.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
3.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
3.284.063
55
ODPLAČILA DOLGA
3.284.063
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
3.284.063
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–910.355
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–284.063
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
535.292
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020
6.241.554
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
– državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
– turistična taksa,
– lastna sredstva krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti,
– komunalni prispevek,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
– najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.
5. člen 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini do 30 %.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
(4) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
(2) Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
(3) O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Mestni svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
8. člen 
(1) V skladu z drugim odstavkom 84. člena Statuta Mestne občine Celje so posamezni pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti in mestne četrti, do višine 5.000,00 eurov z DDV, veljavni brez soglasja župana.
(2) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjo določbo, so nični.
9. člen 
V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 510.000,00 eurov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen 
(1) V skladu z 49. členom ZJF se oblikuje proračunska rezerva v višini 50.000,00 eurov.
(2) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF in do višine iz prejšnjega odstavka župan ter o tem s pisnimi poročili obvešča mestni svet.
(3) Dodatno se v letu 2021 določi poraba že zbrane proračunske rezerve v višini 275.000 eurov za namene kritja stroškov razpisa za pomoč gospodarstvu, ki omogoča povračilo dela fiksnih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč) v najbolj prizadetih gospodarskih panogah zaradi izrednih razmer v času pandemije koronavirusa covid-19.
11. člen 
(1) V skladu z Odlokom o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje se v letu 2021 oblikuje sklad v višini 1.000.000,00 eurov.
(2) Zbrana sredstva sklada v višini do 500.000,00 eurov se lahko v letu 2021 porabijo za nakup nepremičnin po predkupni pravici. Preostala zbrana sredstva sklada se lahko prenesejo v naslednje leto.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
12. člen 
(1) Župan lahko v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 3.000.000,00 eurov.
(2) Mestna občina Celje v letu 2021 ne bo izdajala poroštev.
(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2021 dolgoročno ne bodo zadolževali.
(4) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2021 ne bodo izdajali poroštev.
14. člen 
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-7/2021
Celje, dne 5. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
 
po pooblastilu župana 
Breda Arnšek 
podžupanja