Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3106. Sklep o uporabi Smernic o merilih za uporabo vhodnih podatkov v modelu za merjenje tveganj iz člena 325bc Uredbe (EU) št. 575/2013, stran 9307.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o merilih za uporabo vhodnih podatkov v modelu za merjenje tveganj iz člena 325bc Uredbe (EU) št. 575/2013 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba 1093/2010/EU) dne 13. julija 2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o merilih za uporabo vhodnih podatkov v modelu za merjenje tveganj iz 325bc člena Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2021/07; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice določajo merila za uporabo vhodnih podatkov v modelu za merjenje tveganj iz 325bc člena v skladu s tretjim odstavkom 325bh člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU). Smernice se uporabljajo v zvezi z dovoljenjem za institucije za uporabo alternativnih notranjih modelov v skladu s 1. poglavjem IV. naslova 3. dela Uredbe 575/2013/EU in zlasti za zagotavljanje skladnosti z zahtevami iz 325bh člena navedene uredbe.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 1093/2010/EU in
2. pristojne organe iz i.–iv. točke drugega odstavka 4. člena Uredbe 1093/2010/EU.
2. člen 
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice, za nadzor nad katerimi je v skladu z ZBan-3 in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktober 2013, str. 63) pristojna Banka Slovenije (v nadaljevanju: banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo 575/2013/EU v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2022.
Ljubljana, dne 28. septembra 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije